Dostępność

Wierzymy, że nie ma barier, których moglibyśmy nie pokonać. Przyjdź, sprawdź i przekonaj się sam :)
Fragment klawiatury, na której napis na przycisku enter został zastąpiony rysunkiem serca

Deklaracja dostępności dla strony internetowej www.mcksokol.pl

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Kobieta pokazująca migowy znak tłumacza migowego

Tłumacz języka migowego online

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu realizuje zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się i umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.
Duży budynek nocą

Dostępność Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Informacje o dostępności Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
Fragment budynku z piaskowca na tle nieba

Dostępność Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu

Budynek Galerii powstał w latach 2008-2010. Jest usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie MCK SOKÓŁ, stanowiąc nowoczesne skrzydło głównej siedziby. Jest w pełni przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Budynek w centrum miasta

Dostępność Galerii Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu

Galeria działa od 28 września 1991 roku. Na początku była częścią Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu. Od 2010 roku jest oddziałem Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
kobiece dłonie piszące długopisem po kartce z formularzem

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej

Istnieje możliwości złożenia wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
długopis leżący na pliku kartek

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu umożliwia składanie wniosków o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami. Wnioski można składać osobiście, drogą elektroniczną, listownie, telefonicznie lub smsem.
mężczyzna na wózku

Raport o stanie zapewniania dostępności

Raporty Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o stanie zapewniania dostępności w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Nowym Sączu, Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu, Galerii Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu, biurze organizacyjnym MCK SOKÓŁ w Tarnowie.

Małopolska. Kultura wrażliwa

To projekt zainicjowany w 2016 roku przez samorząd województwa małopolskiego. Jest to pierwszy systemowy projekt, realizowany w skali całego województwa, który koncentruje się na tematyce obecności osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury i korzystania przez te osoby z oferty kulturalnej.