Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu umożliwia składanie wniosków o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami. Wnioski można składać osobiście, drogą elektroniczną, listownie, telefonicznie lub smsem.
Miejsce załatwienia sprawy:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Wnioski o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można składać na kilka sposobów:
  • osobiście w siedzibie Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3,
  • drogą elektroniczną na adres: dostepnosc@mcksokol.pl
  • wysłać listem na adres: Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz,
  • przez telefon: 48 18 448 26 10,
  • smsem na numer 600 439 299.

Termin rozpatrzenia sprawy:
  • Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
  • Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni, MCK SOKÓŁ niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
  • W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, MCK SOKÓŁ niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia MCK SOKÓŁ z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego.
  • W zawiadomieniu MCK SOKÓŁ uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności.
  • W postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczące wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

Tryb odwoławczy:
W przypadku kiedy MCK SOKÓŁ nie zapewni wnioskodawcy dostępności w terminach, o których mowa wyżej, oraz z powodów określonych w zawiadomieniu, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności.

Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PEFRON.

Do pobrania