Deklaracja dostępności dla strony internetowej www.mcksokol.pl

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
 • Data publikacji strony internetowej: 2018-08-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nieprawidłowy kontrast kolorów dla treści tekstowych i elementów nietekstowych na stronie.
 • Brak możliwości nawigowania po stronie wyłącznie za pomocą klawiatury.
 • Brak opisów alternatywnych dla obrazów na stronie.
 • Pliki PDF do pobrania nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej, tytułów, tagów.
 • Mapa dojazdu nie jest dostępna.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Występuje mechanizm pozwalający na zmianę kolorów na stronie na wysoki kontrast.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Łopalewska.
 • E-mail: dostepnosc@mcksokol.pl
 • Telefon: +48184482610

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Województwa Małopolskiego
 • Adres: ul. Racławicka 56
  30-017 Kraków
 • E-mail: urzad@umwm.malopolska.pl
 • Telefon: +48126303333

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostępności architektonicznej Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ znajduje się tutaj