Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej

Istnieje możliwości złożenia wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Miejsce załatwienia sprawy:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Wnioski o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej MCK SOKÓŁ można składać na kilka sposobów:
 • osobiście w siedzibie Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3,
 • drogą elektroniczną na adres: dostepnosc@mcksokol.pl,
 • wysłać listem na adres: Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz,
 • przez telefon: 48 18 448 26 10,
 • smsem na numer 600 439 299.

Termin rozpatrzenia sprawy:
 • Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 7 dni, MCK SOKÓŁ niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od wystąpienia z żądaniem.
 • MCK SOKÓŁ może odmówić zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
 • W przypadku gdy MCK SOKÓŁ nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.
 • W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej MCK SOKÓŁ, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z ust. 6, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Tryb odwoławczy:
W przypadku kiedy MCK SOKÓŁ odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony, aplikacji lub ich elementu lub osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę wnosi się do organu nadzorującego:
 • Organ nadzorujący: Zarząd Województwa Małopolskiego
 • Adres: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
 • E-mail: urzad@umwm.malopolska.pl
 • Telefon: +48 12 630 33 33

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Więcej informacji znajduje się stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem http://www.rpo.gov.pl.

Do pobrania