Studium folklorystyczne

STUDIUM FOLKLORYSTYCZNE to efekt prawie czterdziestoletnich doświadczeń Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu w kształceniu instruktorów zespołów folklorystycznych i kontynuacja czterech poprzednich edycji kursów kwalifikacyjnych realizowanych w latach 1985 – 1988 i 1989 – 1992, 2011 – 2013, 2014 – 2016, które łącznie ukończyły 133 osoby.
Realizując potrzeby bardzo dynamicznie rozwijającego się ruchu folklorystycznego, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zaproponowało autorski program Studium zawierający przedmioty specjalistyczne, pozwalający zdobyć kompetencje niezbędne dla poprawnej merytorycznie pracy instruktora zespołu folklorystycznego, jak również przedmioty kształcenia ogólnego.

Opracowanie programu przez MCK SOKÓŁ poprzedzone zostało konsultacjami z ekspertami i znawcami przedmiotu oraz wykładowcami poprzednich jego edycji. Kładzie on nacisk przede wszystkim na kształcenie w zakresie tańca ludowego, zakładając jednocześnie zdobycie przez uczestników solidnej wiedzy z zakresu m.in. etnografii, folkloru muzycznego oraz szeroko pojętej kultury ludowej.

Niezwykle ważnym elementem w programie STUDIUM są zajęcia praktyczne z zakresu techniki tanecznej, podstaw choreografii, podstaw reżyserii. Taniec każdej grupy etnograficznej jest omawiany oddzielnie, dzięki czemu uczestnicy mają szansę na zaznajomienie się ze specyfiką oraz charakterem stylu tanecznego poszczególnych grup etnograficznych.

Program zakłada też praktykę w terenie podczas obozów naukowo-badawczych, umożliwiającą zdobycie wiedzy, umiejętności i technicznego przygotowania do prowadzenia własnych badań nad kulturą ludową, prowadzenia obserwacji, dostrzegania przemian. Specyfiką Studium Folklorystycznego jest łączenie wiedzy teoretycznej z praktycznym odniesieniem się do żywej jeszcze kultury w terenie. Takie holistyczne podejście do zagadnień związanych z pracą instruktora da solidne podstawy do późniejszej pracy, umożliwi dostrzeganie kulturowego podłoża regionu oraz pozwoli na właściwą pod względem merytorycznym i artystycznym pracę z zespołami.