Karpackie Osobliwości

Kulturowa mozaika Karpat to wyjątkowa przestrzeń pełna osobliwych tradycji wynikająca z różnorodności etnicznej i etnograficznej tego obszaru. Wobec niepewności czasów i gwałtowności zmian, naszą powinnością jest dokumentowanie tych niezwykłych zjawisk kulturowych, a KARPACKIE OSOBLIWOŚCI – cykl spotkań dokumentacyjnych to projekt stwarzający ogromne szanse na ocalenie przed utratą najstarszych wartości kultur lokalnych.
Jego założeniem jest „opowiedzieć region” głosami pasjonatów; udokumentować i udostępnić audiowizualną rejestrację żywego jeszcze i różnorodnego dziedzictwa tradycyjnej kultury. Odbiorca jednym kliknięciem będzie mógł przenieść się do miejsc na ogół niedostępnych: prywatnych pracowni, warsztatów, galerii, by posłuchać opowieści o pasjach, doświadczyć tradycji muzycznych, tanecznych, wsłuchać się w dawną mowę. Zatem więc rejestracje dokumentalne udostępnione na stronach internetowych MCK SOKÓŁ ukażą barwną tradycję oraz ludzi, dzięki którym kultury regionalne trwają i rozwijają się.

Projekt KARPACKIE OSOBLIWOŚCI obejmie dokumentacją zespół zjawisk należących do sfery wyobrażeniowej - kultury duchowej i społecznej: przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje muzyczne, językowe, taneczne, wyobrażenia o świecie, umiejętności rzemieślnicze i artystyczne, wiedzę o faktach, miejscach i przestrzeniach – wszystko, co stanowi wyznacznik tożsamości etnograficznej, etnicznej, indywidualnej, a co daje poczucie przynależności, więzi z przeszłością i ciągłości w czasie.

Podstawowe założenie projektu opiera się na przekonaniu, że dziedzictwo niematerialne jest nadal żywe i stanowi podstawę twórczego rozwoju społeczności, a każde pokolenie Małopolan przekształca i rozwija ten dorobek, dostosowując go do aktualnych potrzeb, warunków historycznych i środowiskowych. Społeczne korzyści implikowane przez dziedzictwo kulturowe zatrzymane w kadrze, dostępne dla każdego i o każdej porze, są najważniejszym walorem oddziaływania projektu. Uświadomiona przez odbiorcę wartość dziedzictwa przekłada się bowiem na jego wykorzystanie w rozwoju nie tylko społeczno-kulturowym, ale i gospodarczym regionu. Cele główne projektu to utrwalenie i ochrona wspomnianych ludowych tradycji oraz ich przekaz i udostępnianie za pomocą Internetu. Efektem końcowym projektu będzie zatem stworzenie niejako internetowej biblioteki o walorach zarówno dokumentacyjnych jak i edukacyjnych, powszechnie i bezpłatnie dostępnej, która może wspomagać procesy zarówno dydaktyczne jak i twórcze.

DOFINANSOWANIE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Nazwa funduszu: Fundusz Promocji Kultury
Nazwa programu: Kultura ludowa i tradycyjna
Nazwa zadania: KARPACKIE OSOBLIWOŚCI - cykl spotkań dokumentacyjnych
Wartość dofinansowania: 110 000 zł, całkowita wartość zadania: 150 000 zł

KARPACKIE OSOBLIWOŚCI - cykl spotkań dokumentacyjnych to projekt w ramach którego realizowane są rejestracje dokumentalne przekazywanych z pokolenia na pokolenie tradycji muzycznych, językowych, tanecznych, wyobrażeń o świecie, umiejętności rzemieślniczych i artystycznych,  wiedzy o faktach, miejscach i ludziach. Celem jest udokumentowanie i udostępnienie poprzez narzędzia on-line audiowizualną rejestrację żywego jeszcze i różnorodnego dziedzictwa tradycyjnej kultury Małopolski.

Patronat medialny