Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Filmoteka Małopolska 2024

Kino Sztuka Konkurs

5 marca - 2 kwietnia 2024

Małopolska

Dodatkowe informacje:
Termin naboru skończył się 2 kwietnia o godzinie 16:00.
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ogłasza nabór ofert do Programu pn. FILMOTEKA MAŁOPOLSKA, edycja 2024.

OCENA FORMALNA:
W ramach pierwszego etapu programu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA 2024 wpłynęło 47 zgłoszeń: w tym jeden wniosek został wycofany przez Producenta, cztery wnioski nie spełniły wymogów formalnych (kryteria zawarte  w Regulaminie Programu).

Do oceny merytorycznej zostaną przekazane 42 zgłoszenia, w tym: 24 filmy, 18 notacji.

PRZEDMIOT PROGRAMU:
Organizatorem edycji 2024  jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
Program realizowany jest ze środków Województwa Małopolskiego. Łączna kwota wsparcia finansowego dla wyróżnionych ofert wyniesie 900 000.00 zł brutto.

Program ma na celu wspieranie oryginalnych produkcji filmowych o charakterze dokumentalnym oraz notacji filmowych, dokumentujących wydarzenia, miejsca oraz ludzi związanych z Małopolską, w sześciu kategoriach:

1. „Małopolska wczoraj” – produkcje filmowe mające w założeniu tematycznym ocalenie od zapomnienia i upamiętnienie miejsc oraz wydarzeń, w szczególności związanych z dziedzictwem kulturowym, sztuką; w tym między innymi tematy odnoszące się do tradycji i wartości tożsamości religijnej, idei wspólnotowych, aktywności środowiska naukowego i artystycznego, istotnych zdarzeń najnowszej historii;

2. „Małopolska dziś” - produkcje filmowe dokumentujące aktualne wydarzenia kulturalne oraz istotne zdarzenia o charakterze społecznym i historycznym, życie mieszkańców Małopolski, filmy o ludziach, którzy swoim życiem i postawą utożsamiają się z Małopolską;

3. „Małopolskie Jubileusze/Rocznice” – produkcje filmowe upamiętniające najważniejsze rocznice przypadające na 2024 rok;

4. „Wielcy z Małopolski” – produkcje filmowe upamiętniające osoby/postaci związane z Małopolską (m.in. ludzi środowisk twórczych, świata nauki, sportowców, społeczników, postaci historyczne), osoby jednoznacznie utożsamiane z Małopolską;

5. „Małopolskie Rodziny” – produkcje filmowe upamiętniające znane rody zasłużone dla Małopolski, związane swoją historią z Małopolską;

6. „Dziedzictwo przyrodnicze i krajobrazowe Małopolski” produkcje filmowe poświęcone parkom narodowym, krajobrazowym, rezerwatom o niepowtarzalnych walorach przyrodniczych, miejsca unikatowe w skali kraju i świata.

Najlepsze oferty otrzymają wsparcia finansowe w postaci wkładu koprodukcyjnego Organizatora na produkcję filmu do wysokości max. 80.000 złotych brutto, a na produkcję notacji max. 8.000 złotych brutto przy czym nie więcej niż 80% kosztów realizacji.

O ostatecznym wyborze ofert, ilości dofinansowań i ich wysokości decyduje Jury.

Wyniki opublikowane zostaną na stronach internetowych: Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu: www.mcksokol.pl, na stronie BIP: https://bip.malopolska.pl/mckswnsaczu, na stronie Województwa Małopolskiego: www.malopolska.pl, niezwłocznie po rozstrzygnięcia Programu przez Jury.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Formularz Wniosku FILMOTEKA MAŁOPOLSKA wraz z załącznikami:

  • streszczenie scenariusza filmu /szczegółowy opis założeń, celu, tematu, bohaterów/;
  • opis notacji /szczegółowy opis założeń, celu, tematu i osób notacji/;
  • scenariusz filmu /nie dotyczy notacji/ - obowiązujący format: minimum 10 stron A4, czcionka Courier lub Courier New 12,  interlinia 1,5;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania zgłoszeń, a w razie braku takowego inny dokument wskazujący sposób reprezentacji Podmiotu przy zawieraniu umów, (w przypadku nie przedłożenia oryginału wszystkie strony dokumentu muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” oraz opatrzone datą;
  • oświadczenia –  załącznik nr 2 do Regulaminu;
  • pełnomocnictwo, jeżeli wniosek podpisuje inna osoba (osoby) niż uprawniona do reprezentowania Uczestnika;
  • listy intencyjne lub inne dokumenty potwierdzające współfinansowanie filmu; w liście intencyjnym deklarowana kwota musi być określona.

Uczestnik składa wniosek, scenariusz, streszczenie scenariusza (film)/opis (notacja) i pozostałe załączniki w formie pisemnej oraz w formie zapisu elektronicznego, po jednym egzemplarzu.

Dokumenty tworzące zgłoszenie w formie pisemnej należy składać  w skoroszycie, z podziurkowaną każdą stroną, za wyjątkiem scenariusza, który należy złożyć oprawiony, zszyty, spięty, zbindowany itp., w sposób uniemożliwiający wypięcie (zdekompletowanie).

TERMIN NABORU

Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od dnia ogłoszenia tj. 5 marca 2024 r. do dnia 2 kwietnia 2024 r. w godz. 8:00 - 16:00.

MIEJSCE SKŁADANIA/NADSYŁANIA OFERT:
Zgłoszenia w wersji papierowej wraz z płytą CD/DVD pendrive/dysku (z widocznym dopiskiem FILMOTEKA MAŁOPOLSKA) należy składać lub przesyłać na adres korespondencyjny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 z wyłączeniem dnia 29 marca 2024 (Wieki Piątek):

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3
33-300 Nowy Sącz (sekretariat)

Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do siedziby Organizatora, potwierdzoną pieczęcią wpływu, a nie datę stempla pocztowego.

-------------------

Zmiany w regulaminie (11.03.2024):

§ 5
ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

pkt. 2 Oferty składa się w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia Programu do dnia 2 kwietnia 2024 r.  w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00 z wyłączeniem dnia 29 marca 2024 (Wieki Piątek). 

pkt. 12 Oferty należy składać nie później niż do dnia zakończenia naboru, tj. do dnia 2 kwietnia 2024 r. do godz. 16.00 w siedzibie Organizatora: ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz. Za termin złożenia dokumentów uważa się datę wpływu do siedziby Organizatora – potwierdzoną pieczęcią wpływu do Organizatora, a nie datę stempla pocztowego (nadania pocztowego, kurierskiego). Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora po terminie, nie będą otwierane i rozpatrywane.

Kalendarium wydarzeń

Folklor Literatura Wieczór literacki / poetycki

Czytanie Tetmajera

4 marca 2024, godz. 18:00

Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu