GreenFilmTourism

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - oddział Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich z dniem 1 listopada 2020 roku, jako jeden z partnerów, przystąpił do realizacji polsko-słowackiego projektu pod nazwą "GreenFilmTourism".
Celem Projektu jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie stabilnego partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy związane z niewykorzystywaniem zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszaru pogranicza PL-SK, brakiem wystarczającej wiedzy na temat oddziaływania kinematografii na inne dziedziny gospodarki, brakiem promocji potencjału filmowego dziedzictwa kulturowego (FDK), brakiem ujednoliconych narzędzi oraz wystarczającej świadomości sektora filmowego i TV odnośnie wpływu faz produkcji filmowej na środowisko przyrodnicze jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój FDK obszaru pogranicza.

Celem Projektu jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań́ i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie stabilnego partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.

Zakres projektu obejmował opracowanie internetowego portalu FDK obszaru transgranicznego z bazą danych FDK oraz z bazą lokalnych/regionalnych wątków dla transgranicznego obszaru, wytyczenie na tej podstawie szlaku FDK, opracowanie powiązanej z nim cyfrowej mapy FDK, przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w tym zakresie, wdrożenie zrównoważonych praktyk, opracowanie i wdrożenie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych wspierających zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru programu oraz realizację wspólnej kampanii promocyjnej wspierającej realizację celów projektu i zwiększającej skuteczność́ jego oddziaływania.

Dzięki projektowi powstał zintegrowany system informacji, edukacji, upowszechniania i promocji FDK na obszarze transgranicznym, sprzyjający rozwojowi turystyki filmowej, oddziałujący na rozwój innych dziedzin gospodarki i rozszerzenie wspólnej oferty kulturowo-przyrodniczej pogranicza, co umożliwi zrównoważone wykorzystanie jej zasobów. Powstały standardy i wytyczne sprzyjające wzrostowi przyjazności produkcji filmowych i TV dla środowiska przyrodniczego i naturalnego obszaru programu. Zakres tematyczny, obszarowy i sposób realizacji projektu miał wymiar transgraniczny, a działania były realizowane wspólnie na całym obszarze.

Projekt realizowany przez: Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (PL) – Partner Wiodący

Zapraszamy również na portal greenfilmtourism.eu oraz stronę: mapa.greenfilmtourism.eu gdzie znajduje się cyfrowa mapa Filmowego Dziedzictwa Kulturowego.
Partnerzy projektu:
P1 – Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov (SK) www.rpicpo.sk 
P2 – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie (PL) www.rarr.rzeszow.pl 
P3 – Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie (PL) www.wdk.podkarpackie.pl 
P4 – Inovačné partnerské centrum, Prešov (SK) www.ipcpo.sk 
P5 – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (PL) www.mcksokol.pl 

Okres realizacji projektu: 1.11.2020 – 28.02.2023
Wartość projektu: 908.552,65 euro

Dofinansowanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej (85% tj. 772.269,72 euro -Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Relacja z udziału w Danish Travel Show FERIE FOR ALLE

W dniach 24 – 26 lutego 2023r. w duńskim Herning Zespół Projektu „GreenFilmTourism” uczestniczył w jubileuszowych, 25. Międzynarodowych Targach Turystycznych pn. Danish Travel Show FERIE FOR ALLE, które są ulubionym miejscem spotkań branży urlopowej i turystycznej w Danii.

GREENFILMTOURISM na GREEN FILM FESTIVAL

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, będące jednym z realizatorów projektu GreenFilmTourism, stało się partnerem festiwalu na mocy porozumienia z jego Organizatorem. W ramach podjętej współpracy, zgodnie z zaplanowanymi działaniami w dn. 20.08.2022r. (7. dzień festiwalu) MCK SOKÓŁ zorganizował sekcję transgranicznego FDK według poniższego programu:

Zielona rewolucja w filmie: Warsztaty GreenFilmTourism dla producentów i dostawców

19 stycznia 2023 roku odbyły się warsztaty ekologiczne dla przedstawicieli sektora produkcji filmowej i telewizyjnej oraz ich łańcucha dostaw.

ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA FILMOWA I TELEWIZYJNA - WARSZTATY

W czwartek 19 stycznia o godzinie 10:00 zapraszamy do Hotelu Perła Południa w Rytrze na warsztaty ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA FILMOWA I TELEWIZYJNA. Zgłoszenia do 18 stycznia.

Tajemnice filmowego krajobrazu: Seminarium GreenFilmTourism w Miasteczku Galicyjskim

13 maja w Sali Ratuszowej Miasteczka Galicyjskiego odbyło się seminarium dla przewodników turystycznych, instytucji ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu „GreenFilmTourism”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.

SEMINARIUM DLA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH, INSTYTUCJI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO

Zapraszamy na seminarium dla przewodników turystycznych, instytucji ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, podczas którego przedstawimy nowe narzędzie promocji regionu, które może być dla Państwa użyteczne dostarczając informacji i materiałów pomocnych w Waszej pracy.

Wpływ kinematografii (filmów i seriali) na promocję potencjału turystycznego, kulturowego, przyrodniczego i gospodarczego lokacji filmowych - podsumowanie warsztatów

Warsztaty odbyły się w dniach 9 i 12 lipca 2021r. w formie online na platformie clickmeeting. Tematem konsultacji był wpływ kinematografii (filmów i seriali) na promocję potencjału turystycznego, kulturowego, przyrodniczego i gospodarczego lokacji filmowych, a ich celem dyskusja, podzielenie się wiedzą i sugestiami tak, aby projekt GreenFilmTourism, jak najpełniej zaprezentował w tym kontekście Małopolskę.

WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU GREENFILMTOURISM

GreenFilmTourism to projekt, który powstał z myślą o wypromowaniu specyficznego waloru wzmacniającego atrakcyjność turystyczną pogranicza polsko-słowackiego. Jest nim dziedzictwo filmowe. Powstało tu bowiem mnóstwo filmowych produkcji, które wykorzystują atuty regionu takie jak: piękno krajobrazu i natury, bogactwo zabytków, barwną różnorodność żywej kultury, a także niezwykłe meandry historii tych ziem oraz magiczną aurę krążących tu legend.