Dokumentacja

Niezwykle ważną sprawą dla zachowania i trwałości dziedzictwa kulturowego Małopolski jest dokumentacja wszelkich jego przejawów, szczególnie w zakresie kultury ludowej. Działalność na tym polu prowadzi Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ od lat siedem-dziesiątych ubiegłego wieku. W chwili obecnej dysponuje imponującymi, często już unikatowymi materiałami źródłowymi, które zarchiwizowane, wykorzystywane są przede wszystkim w celach edukacyjnych.
Nagrania dokumentalne audio i video dotyczą muzyki ludowej, tańca regionalnego, obrzędów i zwyczajów, tradycyjnego śpiewu, gawęd i opowiadań ludowych. Realizowane są nie tylko podczas konkursów, przeglądów czy festiwali, ale również w trakcie badań tere-nowych prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę MCK SOKÓŁ. Zbiory archiwalne gromadzą wyniki tych prac – nagrane, spisane i opracowane wywiady prowadzone z twórcami, muzykami ludowymi, osobami najstarszego pokolenia.

W ramach prowadzonej dokumentacji rejestrowane są także wywiady z zasłużonymi w różnych dziedzinach kultury ludowej działaczami regionalnymi. Równocześnie archiwizowane są kwestionariusze do badań
o różnorodnej tematyce oraz prace dyplomowe studentów wszystkich edycji prowadzonego przez MCK SOKÓŁ Studium Folklorystycznego. W zasobach znaj-dują się ponadto negatywy, diapozytywy oraz fotografie analogowe i cyfrowe dokumentujące sztukę ludową, sylwetki twórców, muzyków, śpiewaków, tancerzy ludowych, muzyk, grup obrzędowych, teatrów regionalnych oraz zespołów folklorystycznych z terenu całej Małopolski.

W statystycznym ujęciu, archiwum instytucji gromadzi ok. 1 tys. wywiadów terenowych (etnograficznych i etnomuzycznych), ok. 6 tys. zdjęć analogowych i ponad 110 tys. zdjęć cyfrowych. Kolekcja materiałów audio-video składa się z ok. 3300 godzin nagrań (ok. 900 dźwiękowe, ok. 2400 filmowe). Wybrane archiwalia to często jedyne zachowane egzemplarze ukazujące dany rodzaj twórczości lub osobę twórcy. Materiał ten o niezwykle cennym walorze edukacyjnym wykorzystywany jest nie tylko przez studentów różnych uczelni do swoich prac dyplomowych, ale przede wszystkim służy jako materiał repertuarowy dla szeroko pojętego ruchu regionalnego oraz materiał źródłowy w działalności edukacyjnej w naszej instytucji.