Dziedzictwo Małopolski

Działania skierowane na ochronę i rozwój istniejących zasobów kulturowych regionu uznaliśmy za jedno z naszych podstawowych zadań. Ochronę - poprzez dokumentację zanikających reliktów przeszłości i opracowanie spójnego systemu programów edukacyjnych (dotyczących zarówno szeroko pojętej wiedzy o kulturze regionu, jak i podejmujących szczegółowe zagadnienia z zakresu doskonalenia warsztatowego jej twórców). Jego dalszy rozwój - poprzez szeroką promocję dokonań artystycznych, głównie w formie przeglądów, festiwali, konkursów... Promując osiągnięcia twórców współczesnej kultury ludowej, staliśmy się tym samym realizatorami szeregu imprez, stanowiących ważną pozycję wśród atrakcji oferowanych przez małopolską mapę kulturalno-turystyczną.

Dlaczego jesteśmy?

Podmiotem naszego zainteresowania jest kultura oparta na żywej relacji pomiędzy współczesnością a dziedzictwem przeszłości, kultura zrodzona z indywidualizmu regionalnego, poszanowania odrębności i tożsamości, a jednocześnie sprzyjająca integracji grup i narodów nowej cywilizacji europejskiej.

Małopolska

Małopolska jest krainą wyjątkową – obok bogactwa krajobrazu może poszczycić się niezwykłą różnorodnością i bogactwem kultury, tworzonej przez wieki przez kilkanaście zamieszkujących te tereny grup etnograficznych. To tu powstały najpiękniejsze drewniane cerkiewki, „styl zakopiański”, typ dworu „krakowskiego”. Tu można zobaczyć kilkadziesiąt odmian stroju ludowego, podziwiać bogactwo muzyki, tańca i obyczaju. Dla mieszkańców południowej Polski to, co „nasze”, zawsze było szczególnie piękne. Przywiązanie do miejsca, tradycji i dawnych obyczajów, kształtowało charaktery kolejnych pokoleń.

Dokumentacja

Niezwykle ważną sprawą dla zachowania i trwałości dziedzictwa kulturowego Małopolski jest dokumentacja wszelkich jego przejawów, szczególnie w zakresie kultury ludowej. Działalność na tym polu prowadzi Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ od lat siedem-dziesiątych ubiegłego wieku. W chwili obecnej dysponuje imponującymi, często już unikatowymi materiałami źródłowymi, które zarchiwizowane, wykorzystywane są przede wszystkim w celach edukacyjnych.

Portal etnoZAGRODA

W 2014 roku powstał nowatorski projekt pod nazwą etnoZAGRODA - interaktywna mapa regionów etnograficznych Małopolski. Portal umożliwia szybki i powszechny dostęp do wiedzy z zakresu szeroko pojętej kultury ludowej wszystkich regionów etnograficznych Województwa Małopolskiego.