Filmoteka Małopolska 2024 - protokół

W ramach Programu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA, edycja 2024 roku wpłynęło 47 zgłoszeń: w tym jeden wniosek został wycofany przez Producenta, cztery wnioski nie spełniły wymogów formalnych (kryteria zawarte w Regulaminie Programu). Do oceny merytorycznej zostały przekazane 42 zgłoszenia, w tym: 24 filmy, 18 notacji.
Zgodnie z procedurą przyjętą w Regulaminie Projektu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA, na posiedzeniu w dniu 14 maja 2024 r. Jury Programu w składzie:
  1. Andrzej Zarych - Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, przewodniczący Jury FM 2024
  2. Jan Tadeusz Duda - Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
  3. Kazimierz Barczyk - Radny Województwa Małopolskiego
  4. Krzysztof Gierat - Dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego, filmoznawca
  5. Eugeniusz Gordziejuk - producent filmowy, członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich
  6. Miłosz Horodyski - Prezes Zarządu Apollo Film

podjęło decyzję o przyznaniu dofinansowania w postaci wkładu koprodukcyjnego dla 31 produkcji na łączną kwotę 900.000 zł brutto w tym dla 14 filmów 809 000,00 zł i  91 000,00 zł dla 17 notacji filmowych.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy!

Z podmiotami, których produkcje zostały rekomendowane do dofinansowania, pracownik Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu skontaktuje się w celu uzgodnienia szczegółów umów o współpracy.
Uczestnicy, którzy nie zostali wybrani, powinni odebrać egzemplarze swoich wniosków z załącznikami w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Programu. Nieodebrane w podanym terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.


Więcej o projekcie – TUTAJ.