Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

VI Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych - zgłoszenia

Studium Kapelmistrzowskie Edukacja Muzyka

10 lipca - 30 września 2019

MCK SOKÓŁ

Dodatkowe informacje:
Termin składania podań został przedłużony do 30 września 2019 r.
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu przystępuje do realizacji VI edycji Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych. Dwuletnie Studium prowadzone będzie systemem zaocznym - w okresie 2019-2021.
Na Studium mogą zgłaszać się osoby, które spełniają następujące warunki i prześlą –  wraz z podaniem – dokumenty potwierdzające:
 •  świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenie o dwuletnim stażu pracy w  charakterze instruktora orkiestry dętej lub pięcioletnim stażu instrumentalisty w zespole,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możność wykonywania zawodu instruktora – dyrygenta orkiestry.
Termin składania podań upływa z dniem 30 września 2019 r.

Słuchaczem Studium zostaje kandydat, który pozytywnie zda egzamin wstępny - obejmujący sprawdzenie:
 • umiejętności gry na wybranym instrumencie dętym (gama + utwór, lub etiuda),
 • umiejętności czytania nut i wiadomości o muzyce,
 • motywacji do wykonywania zawodu kapelmistrza orkiestry dętej,
 • predyspozycji psychofizycznych do pracy z grupą i rozwiązywania problemów wynikających z tej pracy,
 • orientacji kandydata w dziedzinie kultury.
UWAGA: warunkiem uruchomienia Studium jest odpowiednia liczba kandydatów. O szczegółach dot. egzaminu wstępnego i uruchomienia Studium będziemy informować zainteresowanych kandydatów na bieżąco.

Planowany /szacowany/ termin egzaminu wstępnego 18 października 2019 r.

Program nauczania (526 godzin – zajęcia indywidualne i w grupach) obejmuje przedmioty:
 1. Zasady muzyki
 2. Formy muzyczne
 3. Kształcenie słuchu
 4. Historia muzyki (z literaturą muzyczną) i instrumentoznawstwo
 5. Instrument dęty
 6. Fortepian
 7. Instrumenty perkusyjne w orkiestrze dętej
 8. Harmonia (z ćwiczeniami)
 9. Kontrapunkt
 10. Podstawy instrumentacji (z ćwiczeniami)
 11. Praca z partyturą
 12. Dyrygowanie
 13. Metodyka pracy z orkiestrą
 14. Orkiestra
 15. Musztra paradna orkiestr dętych
 16. Psychologia (wybrane zagadnienia)
 17. Pedagogika (wybrane zagadnienia)
 18. Zarządzanie kulturą
Zajęcia odbywać się będą od października 2019 roku do czerwca 2021 roku 1 raz w miesiącu (piątek, sobota, niedziela) uzupełnione kilkudniową sesją w okresie letnim (sierpień).

Po zakończeniu realizacji programu słuchacze posiadający wszystkie zaliczenia i zdane egzaminy roczne, przystępują do egzaminu końcowego.

Na egzamin końcowy składają się następujące części:
 1. teoretyczna (wiadomości o muzyce, kulturze i pracy instruktora),
 2. praktyczna (poprowadzenie próby i koncertu oraz musztry orkiestry a także wykonanie pracy z instrumentacji).
Dokumentem stwierdzającym ukończenie Studium jest Dyplom wydany przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na podstawie Statutu działalności Instytutu.

Studium posiada rekomendację Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Czesne za cały kurs wynosi 5 000 złotych, płatne w ratach miesięcznych po 250 złotych.

UWAGA: Kandydaci pragnący przystąpić do egzaminu wstępnego zobowiązani są do wpłacenia kwoty 250 złotych na konto Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu:
Bank Pekao S.A. Oddział w Nowym Sączu nr 61 1240 4748 1111 0010 6015 1387 (potwierdzenie wpłaty przesyłają z podaniem), która zostanie zaliczona na konto pierwszej raty czesnego. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci otrzymają zwrot wpłaty. W przypadku nie zgłoszenia się na egzamin wstępny wpłacona kwota nie ulega zwrotowi.

Rekrutacja i dodatkowe informacje: Sekcja ds. Animacji Kultury Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, tel. 184482634, 184482610 (sekretariat).

Kalendarium wydarzeń

Marco Aurélio Lischt
Muzyka Koncert

Klimaty brazylijskie

2 lipca 2019, godz. 19:15

Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu

Daniel Zaretsky
Muzyka Koncert

Bach i jego czasy

11 lipca 2019, godz. 19:15

Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu