Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

FILMOTEKA MAŁOPOLSKA 2023

Kino Sztuka Konkurs

13 marca - 5 kwietnia 2023

Małopolska

Dodatkowe informacje:
Termin naboru kończy się 5 kwietnia o godzinie 16:00.
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ogłasza nabór ofert do Programu pn. FILMOTEKA MAŁOPOLSKA, Edycja 2023.
OCENA FORMALNA
W ramach pierwszego etapu programu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA 2023 wpłynęło 52 wnioski. Do oceny merytorycznej zostanie przekazanych 52 zgłoszenia, w tym: 29 filmów, 23 notacje filmowe.

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu prowadziło nabór w terminie od dnia 13 marca 2023 r. do dnia 5 kwietnia 2023 r.

PRZEDMIOT PROGRAMU:

Organizatorem edycji 2023  jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
Program realizowany jest ze środków Województwa Małopolskiego. Łączna kwota wsparcia finansowego dla wyróżnionych ofert wyniesie 765.000 złotych.

Program ma na celu wspieranie oryginalnych produkcji filmowych o charakterze dokumentalnym oraz notacji filmowych, dokumentujących wydarzenia, miejsca oraz ludzi związanych z Małopolską, w sześciu kategoriach:

1. „Małopolska wczoraj” – produkcje filmowe mające w założeniu tematycznym ocalenie od zapomnienia i upamiętnienie miejsc oraz wydarzeń, w szczególności związanych z dziedzictwem kulturowym, sztuką; w tym między innymi tematy odnoszące się do tradycji i wartości tożsamości religijnej, idei wspólnotowych, aktywności środowiska naukowego i artystycznego, istotnych zdarzeń najnowszej historii;

2. „Małopolska dziś” - produkcje filmowe dokumentujące aktualne wydarzenia kulturalne oraz istotne zdarzenia o charakterze społecznym i historycznym, życie mieszkańców Małopolski, filmy o ludziach, którzy swoim życiem i postawą utożsamiają się z Małopolską;

3. „Małopolskie Jubileusze/Rocznice” – produkcje filmowe upamiętniające najważniejsze rocznice przypadające na 2023 rok;

4. „Wielcy z Małopolski” – produkcje filmowe upamiętniające osoby/postaci związane z Małopolską (m.in. ludzi środowisk twórczych, świata nauki, sportowców, społeczników, postaci historyczne), osoby jednoznacznie utożsamiane z Małopolską;

5. „Małopolskie Rodziny” – produkcje filmowe upamiętniające znane rody zasłużone dla Małopolski, związane swoją historią z Małopolską;

6. „Dziedzictwo przyrodnicze i krajobrazowe Małopolski” produkcje filmowe poświęcone parkom narodowym, krajobrazowym, rezerwatom o niepowtarzalnych walorach przyrodniczych, miejsca unikatowe w skali kraju i świata.


Najlepsze oferty otrzymają wsparcia finansowe w postaci wkładu koprodukcyjnego Organizatora na produkcję filmu do wysokości max. 80.000 złotych brutto, a na produkcję notacji max. 8.000 złotych brutto przy czym nie więcej niż 80% kosztów realizacji.

O ostatecznym wyborze ofert, ilości dofinansowań i ich wysokości decyduje Jury.

Wyniki opublikowane zostaną na stronach internetowych: Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu: www.mcksokol.pl, na stronie BIP: https://bip.malopolska.pl/mckswnsaczu, na stronie Województwa Małopolskiego: www.malopolskia.pl, niezwłocznie po rozstrzygnięcia Programu przez Jury.


WYMAGANE DOKUMENTY:

Formularz Wniosku FILMOTEKA MAŁOPOLSKA wraz z: załącznikami:
  • streszczenie scenariusza filmu /szczegółowy opis założeń, celu, tematu, bohaterów/;
  • opis notacji /szczegółowy opis założeń, celu, tematu i osób notacji/;
  • scenariusz filmu /nie dotyczy notacji/ - obowiązujący format: minimum 10 stron A4, czcionka Courier lub Courier New 12,  interlinia 1,5;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania zgłoszeń, a w razie braku takowego inny dokument wskazujący sposób reprezentacji Podmiotu przy zawieraniu umów, (w przypadku nie przedłożenia oryginału wszystkie strony dokumentu muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” oraz opatrzone datą; 
  • oświadczenia –  załącznik nr 2 do Regulaminu; 
  • pełnomocnictwo, jeżeli wniosek podpisuje inna osoba (osoby) niż uprawniona do reprezentowania Uczestnika;
  • listy intencyjne lub inne dokumenty potwierdzające współfinansowanie filmu; w liście intencyjnym deklarowana kwota musi być określona.

Zmiany w regulaminie (29.03.2023):

Organizator prostuje oczywistą omyłkę pisarską wskazując prawidłową treść zapisu
§ 3 pkt 6 Regulaminu (błędne wskazanie 2022 r.)

TERMIN NABORU

Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od dnia ogłoszenia tj. 13 marca 2023 r. do dnia 5 kwietnia 2023 r. w godz. 8:00 - 16:00.

MIEJSCE SKŁADANIA/NADSYŁANIA OFERT
Zgłoszenia w wersji papierowej wraz z płytą CD/DVD pendrive/dysku  (z widocznym dopiskiem FILMOTEKA MAŁOPOLSKA) należy składać lub przesyłać na adres korespondencyjny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3
33-300 Nowy Sącz (sekretariat)

Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do siedziby Organizatora, potwierdzoną pieczęcią wpływu, a nie datę stempla pocztowego.

Kalendarium wydarzeń

Sztuka Koncert Wieczór literacki / poetycki

KOT LUNATYK

10 marca 2023, godz. 18:30

Galeria BWA JATKI

Teatr Spektakl / widowisko

ZNIECZULENIE

13 marca 2023, godz. 17:00 - 18:30

sala im. Lipińskiego, MCK SOKÓŁ