Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

FILMOTEKA MAŁOPOLSKA 2021

Kino Konkurs

15 marca - 15 kwietnia 2021

Województwo małopolskie

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem oceny formalnej programu Filmoteka Małopolska 2021.

PROTOKÓŁ OCENY FORMALNEJ

W ramach pierwszego etapu programu wpłynęło 67 zgłoszeń: w tym jeden wniosek wpłynął po terminie, jeden wniosek nie spełnił wymogów formalnych (kryteria zawarte w Regulaminie Programu).

Do oceny merytorycznej zostanie przekazanych 65 zgłoszeń, w tym: 35 filmów, 30 notacji.

PRZEDMIOT PROGRAMU

Organizatorem edycji 2021 jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Program realizowany jest ze środków Województwa Małopolskiego. Łączna kwota wsparcia finansowego dla wyróżnionych ofert wyniesie 630.000 złotych.

Program ma na celu wspieranie oryginalnych produkcji filmowych o charakterze dokumentalnym oraz notacji filmowych, dokumentujących wydarzenia, miejsca oraz ludzi związanych z Małopolską, w pięciu kategoriach:

a/ „Małopolska wczoraj” - produkcje (filmy dokumentalne i notacje filmowe) mające w założeniu tematycznym ocalenie od zapomnienia i upamiętnienie miejsc oraz wydarzeń, w szczególności związanych z dziedzictwem kulturowym, sztuką; w tym między innymi tematy odnoszące się do tradycji i wartości tożsamości religijnej, idei wspólnotowych, aktywności środowiska naukowego i artystycznego, istotnych zdarzeń najnowszej historii;

b/ „Małopolska dziś” - produkcje (filmy dokumentalne i notacje filmowe) dokumentujące aktualne wydarzenia kulturalne oraz istotne zdarzenia o charakterze społecznym i historycznym, życie mieszkańców Małopolski, filmy o ludziach, którzy swoim życiem i postawą utożsamiają się z Małopolską;

c/ „Małopolskie Jubileusze/Rocznice” – produkcje filmowe upamiętniające najważniejsze rocznice przypadające na 2021 rok, upamiętniające wydarzenia takie jak:
 • 40-lecie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce – produkcje filmowe związane z upamiętnieniem rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego - wydarzeń, historii, osób.
 • 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – produkcje filmowe związane z uczczeniem Roku Konstytucji 3 Maja.
d/ „Wielcy z Małopolski” – produkcje filmowe upamiętniające postaci związanych z Małopolską (m.in. ludzi środowisk twórczych, świata nauki, sportowców, społeczników, postaci historycznych), osób jednoznacznie utożsamianych z Małopolską, w tym m.in. osoby takie jak:
 • Jan Paweł II – patron Małopolski – produkcje filmowe upamiętniające postać św. Jana Pawła II - niezwykłego człowieka, charyzmatycznego przywódcy Kościoła Katolickiego, wielkiego Małopolanina, patrona Małopolski.
 • Święty Maksymilian Maria Kolbe – patron 2021 roku w Małopolsce – produkcje filmowe związane z 80. rocznicą męczeńskiej śmierci franciszkanina św. Maksymiliana Marii Kolbego w niemieckim nazistowskim Obozie Koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.
 • Stanisław Lem – produkcje filmowe związane twórczością i życiem Stanisława Lema w związku z ustanowieniem 2021 roku, rokiem Stanisława Lema.
e/ „Małopolskie Rodziny” – produkcje filmowe upamiętniające znane rody zasłużone dla Małopolski, związane swoją historią z Małopolską.

Najlepsze oferty otrzymają wsparcia finansowe w postaci wkładu koprodukcyjnego Organizatora na produkcję filmu do wysokości max. 70.000 złotych brutto, a na produkcję notacji max. 8000 złotych brutto przy czym nie więcej niż 80% kosztów realizacji. W szczególnych sytuacjach, uzasadnionych wyjątkowymi walorami artystycznymi, poznawczymi lub szczególną sytuacją Uczestnika (np. debiut) Organizator może podjąć decyzję o wyższym wsparciu finansowym Produkcji, jednak nie większym niż 90% całości kosztów Produkcji.

O ostatecznym wyborze ofert, ilości dofinansowań i ich wysokości decyduje Jury w terminie wyznaczonym w Regulaminie.

Wyniki opublikowane zostaną na naszej stronie internetowej oraz na stronie Województwa Małopolskiego (www.malopolskie.pl), niezwłocznie po rozstrzygnięciu programu przez Jury.

WYMAGANE DOKUMENTY

Formularz Wniosku FILMOTEKA MAŁOPOLSKA wraz z załącznikami.

TERMIN NABORU

Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od dnia ogłoszenia tj. 15 marca 2021 r. do dnia 15 kwietnia 2021 r. w godz. 8:00-16:00.

MIEJSCE SKŁADANIA/NADSYŁANIA OFERT

Zgłoszenia w wersji papierowej wraz z płytą CD/DVD lub pendrive/dyskiem (z widocznym dopiskiem FILMOTEKA MAŁOPOLSKA) należy składać lub przesyłać na adres korespondencyjny:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3
33-300 Nowy Sącz (sekretariat)

Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do siedziby Organizatora, potwierdzoną pieczęcią wpływu, a nie datę stempla pocztowego.

Kontakt

Dział Sztuki Filmowej
tel.: 18 44 82 609
e-mail: filmoteka@filmotekamalopolska.pl

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy kosztorys powinien być sporządzony w kwotach brutto czy netto?

  Szczegółowe informacje dotyczące kosztorysu i kwot brutto/netto znajdują się we wniosku do projektu, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu:
  "Uczestnik programu oświadcza, że w kosztorysie nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT), który będzie miał prawo odzyskać lub rozliczyć w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego.
  Uczestnik programu nie odliczający podatku VAT do Urzędu Skarbowego sporządza kosztorys w kwotach brutto..."

 2. Czy wsparcie finansowe, o którym mowa w regulaminie (w części "Zasady finansowania") oznacza, że nastąpi dopiero po przedstawieniu raportu, faktur i umów?

  Zgodnie z regulaminem zwracamy poniesione przez producenta koszty produkcji w 2 ratach na podstawie raportu częściowego i końcowego z realizacji produkcji filmowej. Podstawą do zwrotu są zawarte i opłacone umowy i FV w ramach zadania ujęte w zestawieniu dokumentów stanowiących podstawę do rozliczenia finansowego wkładu koprodukcyjnego MCK SOKÓŁ. W przypadku 1 raty może to być maksymalnie 80% kosztów produkcji i 20% w przypadku 2 rat.

Kalendarium wydarzeń

Pejzaż górski. Na środku obrazu, na samym dole znajduje się mała wioska. Otaczają ją zielone łąki i pastwiska. Nad całością królują majestatyczne góry - Tatry.
Sztuka Wernisaż / finisaż

Krzysztof Kuliś „Pomiędzy..." - spotkanie jubileuszowe

12 marca 2021, godz. 18:00 - 20:00

MCK SOKÓŁ, Galeria BWA SOKÓŁ

Mężczyzna znajduje się w lesie. Przykłada aparat fotograficzny do twarzy
Kino Prelekcja / wykład Seans filmowy

Niepamięć

16 marca 2021, godz. 18:00

Kino SOKÓŁ