Poświęcenie kamienia węgielnego pod gmach „Sokoła”

"...  w sobotę dnia 16 lipca 1892 r., o godz. 6 wieczorem odbył się uroczysty akt poświęcenia kamienia węgielnego pod gmach „Sokoła”.
Poświęcenia dokonał dh ks. Józef Wątorek w obecności 28 umundurowanych „Sokołów”, burmistrza, starosty, dyrektora gimn., oficerów, pań i licznie zebranej publiczności. Po akcie kościelnym prezes „Sokoła” p. Łucjan Lipiński, notariusz i zastępca burmistrza od­czytał donośnym głosem akt poświęcenia kamienia węgielnego pod nowe gniazdo sokole. Następnie przemówił podniośle do zgro­madzonych zaczynając od słów: „A słowo ciałem się stało i oto z pod ziemi wyrasta ponad nasze głowy gmach" . (…)

Towarzystwo nie posiadało jeszcze wszystkich potrzebnych do budowy funduszów, musiało więc starać się o większą po­życzkę. Aby ją uzyskać, musiało jednak zmienić statut w du­chu samodzielności towarzystwa. Bezpośrednio po poświę­ceniu kamienia węgielnego prezes zwołał zatem nadzwyczajne, walne zebranie, które uchwaliło tę małą zmianę. Od dnia 16 VII. 1892 nazwa towarzystwa brzmiała: Towarzystwo  Gimnastyczne „Sokół" w Nowym Sączu", a nie „filia towarzystwa" jak dotąd".

Kazimierz Golachowski „Towarzystwo  Gimnastyczne „Sokół" w Nowym Sączu", 1937.