Green_Film_Tourism

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - oddział Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich z dniem 1.11.2020 r., jako jeden z partnerów, przystąpił do realizacji polsko-słowackiego projektu pod nazwą "GreenFilmTourism".
Cel projektu:

Głównym celem projektu jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie stabilnego partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.

Zakres projektu obejmuje:
  • opracowanie internetowego portalu Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK) obszaru transgranicznego z bazą danych FDK oraz z bazą lokalnych/regionalnych wątków dla transgranicznego obszaru,
  • wytyczenie szlaku FDK i opracowanie powiązanej z nim cyfrowej mapy FDK,
  • przeprowadzenie działań́ edukacyjno-informacyjnych w tym zakresie (seminaria, warsztaty, wizyty studyjne),
  • opracowanie i wdrożenie wspólnych transgranicznych standardów oraz wytycznych wspierających zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, a także sprzyjające wzrostowi przyjazności produkcji filmowych i TV dla środowiska,
  • stworzenie wspólnej kampanii promocyjnej, wspierającej realizację celów projektu i zwiększającej skuteczność́ jego oddziaływania. 
Dzięki projektowi powstanie zintegrowany system informacji, edukacji, upowszechniania i promocji FDK na obszarze transgranicznym, sprzyjający rozwojowi turystyki filmowej, oddziałujący na rozwój innych dziedzin gospodarki i rozszerzenie wspólnej oferty kulturowo-przyrodniczej pogranicza, co umożliwi zrównoważone wykorzystanie jej zasobów. Zostaną opracowane standardy i wytyczne sprzyjające wzrostowi przyjazności produkcji filmowych i TV dla środowiska przyrodniczego i naturalnego obszaru programu. Zakres tematyczny, obszarowy i sposób realizacji projektu ma wymiar transgraniczny, a to oznacza, że działania będą̨ realizowane wspólnie na całym obszarze.

Projekt realizowany przez:  Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (PL) – Partner Wiodący

Partnerzy projektu:
P1 – Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov (SK) www.rpicpo.sk
P2 – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie (PL) www.rarr.rzeszow.pl
P3 – Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie (PL) www.wdk.podkarpackie.pl
P4 – Inovačné partnerské centrum, Prešov (SK) www.ipcpo.sk
P5 – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (PL) www.mcksokol.pl

Okres realizacji projektu: 1.11.2020 – 31.10.2022

Wartość projektu:  908.552,65 euro

Dofinansowanie z Unii Europejskiej (85% tj. 772.269,72 euro - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.