Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

FILMOTEKA MAŁOPOLSKA 2022

Kino Sztuka Konkurs

15 marca - 14 kwietnia 2022

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ogłasza nabór ofert do Programu pn. FILMOTEKA MAŁOPOLSKA, Edycja 2022.
PRZEDMIOT PROGRAMU:
Organizatorem edycji 2022 jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
Program realizowany jest ze środków Województwa Małopolskiego. Łączna kwota wsparcia finansowego dla wyróżnionych ofert wyniesie 630.000 złotych.

Program ma na celu wspieranie oryginalnych produkcji filmowych o charakterze dokumentalnym oraz notacji filmowych, dokumentujących wydarzenia, miejsca oraz ludzi związanych z Małopolską, w pięciu kategoriach:

 1. „Małopolska wczoraj” – produkcje filmowe mające w założeniu tematycznym ocalenie od zapomnienia i upamiętnienie miejsc oraz wydarzeń, w szczególności związanych  z dziedzictwem kulturowym, sztuką; w tym między innymi tematy odnoszące się do tradycji i wartości tożsamości religijnej, idei wspólnotowych, aktywności środowiska naukowego i artystycznego, istotnych zdarzeń najnowszej historii;
 2. „Małopolska dziś” - produkcje filmowe dokumentujące aktualne wydarzenia kulturalne oraz istotne zdarzenia o charakterze społecznym i historycznym, życie mieszkańców Małopolski, filmy o ludziach, którzy swoim życiem i postawą utożsamiają się z Małopolską;
 3. „Małopolskie Jubileusze/Rocznice” – produkcje filmowe upamiętniające najważniejsze rocznice przypadające na 2022 rok, upamiętniające wydarzenia takie jak: Rok Romantyzmu Polskiego.
  W 2022 roku przypada 200. rocznica pierwszego wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, które wyznaczają początek polskiego romantyzmu. W uchwale sejmu zaznaczono, iż „pamięć romantyzmu polskiego jest zatem pamięcią najważniejszych znaków określających narodową tożsamość. W roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”.
 4. „Wielcy z Małopolski” – produkcje filmowe upamiętniające postaci związane z Małopolską (m.in. ludzi środowisk twórczych, świata nauki, sportowców, społeczników, postaci historyczne), osoby jednoznacznie utożsamiane z Małopolską.
 5. „Małopolskie Rodziny” – produkcje filmowe upamiętniające znane rody zasłużone dla Małopolski, związane swoją historią z Małopolską.

Najlepsze oferty otrzymają wsparcia finansowe w postaci wkładu koprodukcyjnego Organizatora na produkcję filmu do wysokości max. 80.000 złotych brutto, a na produkcję notacji max. 8.000 złotych brutto przy czym nie więcej niż 80% kosztów realizacji.

O ostatecznym wyborze ofert, ilości dofinansowań i ich wysokości decyduje Jury.

Wyniki opublikowane zostaną na stronach internetowych: Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, na stronie BIP: https://bip.malopolska.pl/mckswnsaczu, na stronie Województwa Małopolskiego: www.malopolska.pl, niezwłocznie po rozstrzygnięciu Programu przez Jury.


WYMAGANE DOKUMENTY:

Formularz Wniosku FILMOTEKA MAŁOPOLSKA wraz z: załącznikami:
 • streszczenie scenariusza filmu /szczegółowy opis założeń, celu, tematu, bohaterów/;
 • opis notacji /szczegółowy opis założeń, celu, tematu i osób notacji/;
 • scenariusz filmu /nie dotyczy notacji/ - obowiązujący format: minimum 10 stron A4, czcionka Courier lub Courier New 12,  interlinia 1,5;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania zgłoszeń, a w razie braku takowego inny dokument wskazujący sposób reprezentacji Podmiotu przy zawieraniu umów, (w przypadku nie przedłożenia oryginału wszystkie strony dokumentu muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” oraz opatrzone datą;
 • oświadczenia –  załącznik nr 2 do Regulaminu;
 • pełnomocnictwo, jeżeli wniosek podpisuje inna osoba (osoby) niż uprawniona do reprezentowania Uczestnika;
 • listy intencyjne lub inne dokumenty potwierdzające współfinansowanie filmu; w liście intencyjnym deklarowana kwota musi być określona.

TERMIN NABORU

Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od dnia ogłoszenia tj. 15 marca 2022 r. do dnia 13 kwietnia 2022 r. w godz. 8:00 - 16:00.

MIEJSCE SKŁADANIA/NADSYŁANIA OFERT
Zgłoszenia w wersji papierowej wraz z płytą CD/DVD pendrive/dysku  (z widocznym dopiskiem FILMOTEKA MAŁOPOLSKA) należy składać lub przesyłać na adres korespondencyjny:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3
33-300 Nowy Sącz (sekretariat)

Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do siedziby Organizatora, potwierdzoną pieczęcią wpływu, a nie datę stempla pocztowego.

Kalendarium wydarzeń

Kamera filmowa lata balonem
Kino Prelekcja / wykład Seans filmowy

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA FILMINEK

15 marca - 23 maja 2022

Kino SOKÓŁ

Kino Seans filmowy

WSZYSTKO WSZĘDZIE NARAZ

15 marca 2022, godz. 18:15

Kino SOKÓŁ