Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

7. Studium Kapelmistrzowskie | Nabór

Studium Kapelmistrzowskie Muzyka Warsztat

18 listopada 2022

MCK SOKÓŁ

Dodatkowe informacje:
Trwa nabór uzupełniający.
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu przystępuje do realizacji 7. edycji  Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych. Dwuletnie Studium prowadzone będzie systemem zaocznym - w okresie 2022-2024.

Na Studium mogą zgłaszać się osoby, które wraz z podaniem prześlą następujące dokumenty:
 • kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 3 fotografie (wymiar 3,5 cm x 4,5 cm),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej,
 • zaświadczenie o dwuletnim stażu pracy w charakterze instruktora orkiestry dętej lub pięcioletnim stażu instrumentalisty w zespole,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możność wykonywania zawodu instruktora – dyrygenta orkiestry.

Słuchaczem Studium zostaje kandydat, który pozytywnie zda egzamin wstępny - obejmujący sprawdzenie:
 • umiejętności gry na wybranym instrumencie dętym (gama + utwór, lub etiuda),
 • umiejętności czytania nut i wiadomości o muzyce,
 • motywacji do wykonywania zawodu kapelmistrza orkiestry dętej,
 • predyspozycji psychofizycznych do pracy z grupą i rozwiązywania problemów wynikających z tej pracy,
 • orientacji kandydata w dziedzinie kultury.

Termin egzaminu wstępnego: 18 listopada 2022 r.

Program nauczania (532 godziny – zajęcia indywidualne i w grupach) obejmuje przedmioty:
 1. Dyrygowanie
 2. Musztra paradna orkiestr dętych
 3. Metodyka pracy z orkiestrą
 4. Praca z partyturą
 5. Podstawy instrumentacji
 6. Kształcenie słuchu
 7. Orkiestra
 8. Zasady muzyki
 9. Formy muzyczne
 10. Historia muzyki z literaturą muzyczną i instrumentoznawstwo
 11. Harmonia z ćwiczeniami
 12. Edytorstwo muzyczne
 13. Kontrapunkt
 14. Instrument dęty
 15. Fortepian
 16. Instrumenty perkusyjne
 17. Psychologia
 18. Pedagogika
 19. Zarządzanie kulturą
 20. Wykłady uzupełniające

Zajęcia praktyczne z Dyrygowania realizowane będą z akompaniatorem, jak również w okresie przygotowawczym do egzaminów z towarzyszeniem orkiestry (do współpracy tradycyjnie planujemy zaprosić Orkiestrę Reprezentacyjną Straży Granicznej w Nowym Sączu).

Zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym od listopada 2022 roku do lipca 2024 roku, 1 raz w miesiącu (piątek, sobota, niedziela). Sesje egzaminacyjne realizowane będą w okresie letnim (sierpień 2023 i sierpień 2024). W sumie planowane są 22 zjazdy.

Po zakończeniu realizacji programu słuchacze posiadający wszystkie zaliczenia i zdane egzaminy roczne, przystępują do egzaminu końcowego.

Na egzamin końcowy składają się następujące części:
 1. teoretyczna (wiadomości o muzyce, kulturze i pracy instruktora),
 2. praktyczna (poprowadzenie próby i koncertu oraz musztry orkiestry a także wykonanie pracy z instrumentacji).

Dokumentem stwierdzającym ukończenie Studium jest Dyplom wydany przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na podstawie Statutu działalności Instytucji.

Czesne za cały kurs wynosi 6 000 złotych, płatne w ratach miesięcznych po 300 złotych.

UWAGA: Kandydaci pragnący przystąpić do egzaminu wstępnego zobowiązani są do wpłacenia kwoty 300 złotych na konto Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu: Bank Pekao S.A. Oddział w Nowym Sączu nr 61 1240 4748 1111 0010 6015 1387 (potwierdzenie wpłaty przesyłają z podaniem), która zostanie zaliczona na konto pierwszej raty czesnego. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci otrzymają zwrot wpłaty. W przypadku nie zgłoszenia się na egzamin wstępny wpłacona kwota nie ulega zwrotowi.

Rekrutację kandydatów prowadzi i dodatkowych informacji udziela Sekcja Animacji Kultury i Wydarzeń Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, tel. 18 4482610 (sekretariat).

Koordynacja Studium:
Arleta Dąbrowska, tel. 18 44 82 649, e-mail: studiumkapelmistrzowskie@mcksokol.pl

Więcej o Studium na stronie: https://mcksokol.pl/studium-kapelmistrzowskie.

Kalendarium wydarzeń

Kino Seans filmowy

MUNCH: MIŁOŚĆ, DUCHY, WAMPIRZYCE

17 listopada 2022, godz. 18:30

Kino SOKÓŁ

Edukacja

I Niepodległościowy Turniej Strzelecki

18 listopada 2022, godz. 12:00

Strzelnica przy ul. Tarnowskiej 32