I Studium kapelmistrzowskie

Pierwsza edycja Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych realizowana była w systemie zaocznym w okresie 2003 – 2005.
Wykładowcami I edycji Studium byli wybitni dyrygenci orkiestr wojskowych, wykładowcy wyższych uczelni oraz nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Nowym Sączu.

Na podstawie egzaminu wstępnego przeprowadzonego przez komisję egzaminacyjną z udziałem przedstawiciela Narodowego Centrum Kultury do I edycji Studium przyjętych zostało 24 Słuchaczy, a podczas dodatkowych egzaminów 8 osób. Łącznie kurs rozpoczęło 32 słuchaczy.

Po dwóch latach podczas koncertu galowego 25 słuchaczy z 9 województw otrzymało zaświadczenia potwierdzające ukończenie Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego dla Kapelmistrzów Orkiestr Dętych.


PROGRAM NAUCZANIA:
 1. PODSTAWY WIEDZY O CZŁOWIEKU I SPOŁECZEŃSTWIE
  1. Psychologia (wybrane zagadnienia).
  2. Pedagogika (wybrane zagadnienia).
  3. Socjologia (wybrane zagadnienia).
  4. Wiedza o kulturze (wybrane zagadnienia).

 2. PODSTAWY ANIMACJI SPOŁECZNO - KULTURALNEJ
  1. Wybrane elementy marketingu.
  2. Zarządzanie kulturą.

 3. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
  1. Zasady muzyki.
  2. Kształcenie słuchu.
  3. Dyrygowanie.
  4. Instrument dęty.
  5. Fortepian.
  6. Instrumentoznawstwo.
  7. Harmonia (z ćwiczeniami).
  8. Podstawy instrumentacji (z ćwiczeniami).
  9. Czytanie partytur.
  10. Historia muzyki (z literaturą muzyczną).
  11. Formy muzyczne.
  12. Kontrapunkt.
  13. Metodyka pracy z orkiestrą.
  14. Musztra paradna orkiestr dętych.