Ruszyły Warsztaty Muzykowania Ludowego!

Warsztaty Muzykowania Ludowego to działanie edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, którego priorytetem jest kształcenie w dziedzinie muzykowania ludowego na tradycyjnych instrumentach: skrzypcach, basach, klarnecie, trąbce, heligonce, cymbałach, z wykorzystaniem tradycyjnego repertuaru, tradycyjnej beznutowej metody nauki gry opartej na relacji mistrz–uczeń. W ramach projektu uruchomiono 35 warsztatów realizowanych w oparciu o współpracę z partnerami w regionach: Krakowiaków Wschodnich, Krakowiaków Zachodnich, Pogórza, Lachów Sądeckich, Górali Spiskich i Górali Sądeckich oraz na pograniczu lachowsko-góralskim.
Warsztaty Muzykowania Ludowego realizowane są w 8 powiatach woj. małopolskiego kształcąc jednocześnie w 6 regionach etnograficznych Małopolski:

 1. Łapsze Niżne, pow. nowotarski, region etnograficzny: Górale Spiscy
 2. Łużna, pow. gorlicki, region etnograficzny: Pogórzanie
 3. Kąclowa, pow. nowosądecki, region etnograficzny: Pogórzanie
 4. Brzezna, pow. nowosądecki, region etnograficzny: Lachy Sądeckie
 5. Jazowsko, pow. nowosądecki, region etnograficzny: Górale Sądeccy
 6. Nawojowa, pow. nowosądecki, region etnograficzny: Lachy Sadeckie
 7. Słopnice, pow. limanowski, region etnograficzny: pogranicze lachowsko-góralskie
 8. Żabno, pow. tarnowski, region etnograficzny: Krakowiacy Wschodni
 9. Wiśniowa, pow. myślenicki, region etnograficzny: Krakowiacy Zachodni
 10. Dębno, pow. brzeski, region etnograficzny: Krakowiacy Wschodni
 11. Zakliczyn, pow. tarnowski, region etnograficzny: Krakowiacy Wschodni
 12. Grojec, pow. chrzanowski, region etnograficzny: Krakowiacy Zachodni
 13. Zalasowa, pow. tarnowski, region etnograficzny: Krakowiacy Wschodni
 14. Luszowice, pow. chrzanowski, region etnograficzny: Krakowiacy Zachodni
 15. Niskowa, pow. nowosądecki, region etnograficzny: Lachy Sadeckie

W ramach warsztatów uczniowie nabędą umiejętności ludowego stylu muzykowania na tradycyjnym instrumentarium oraz poznają tradycyjny repertuar muzyczny swojego regionu etnograficznego. Nauka prowadzona jest w ramach indywidualnych zajęć odbywających się jeden raz w tygodniu, przy wykorzystaniu metody beznutowej nauki gry, w oparciu o relację mistrz-uczeń. Formuła nauczania w sytuacji "jeden na jeden" gwarantuje przeprowadzenie procesu edukacyjnego w bezpiecznych pod względem sanitarnym warunkach.

Nauczycielami są instrumentaliści – muzycy ludowi grający na instrumentach: skrzypcach, basach, heligonce, trąbce, klarnecie, cymbałach. Osoby te posiadają odpowiednie umiejętności, wiedzę na temat tradycyjnego sposobu gry na poszczególnych instrumentach, sposobu prowadzenia i ogrywania melodii, zdobnictwa muzycznego oraz repertuaru zgodnego z regionem. Swoje doświadczenie ugruntowali będąc członkami kapel ludowych, konfrontując swoje umiejętności w dziedzinie muzyki ludowej ze środowiskiem instruktorskim, korzystając z doradztwa specjalistów, ale przede wszystkim bazując na wiedzy wyniesionej z domu rodzinnego, bądź umiejętności przekazanych przez starsze pokolenie muzykantów.

Podstawowe założenie projektu opiera się na przekonaniu, że dziedzictwo niematerialne jest nadal żywe i stanowi podstawę twórczego rozwoju społeczności, a każde pokolenie Małopolan przekształca i rozwija ten dorobek, dostosowując go do aktualnych potrzeb i warunków historycznych i środowiskowych.

Cele główne projektu to:

 • edukowanie młodego jak i starszego pokolenia w zakresie muzyki ludowej właściwej dla danego środowiska lokalnego odwołując się do specyfiki danego miejsca i grupy,
 • zachowanie, ochrona ludowych tradycji muzycznych,
 • udostępnianie ludowych tradycji muzycznych w różnych regionach Małopolski,
 • zapobieganie zatraceniu czy przerwaniu tradycyjnych form muzykowania w 6 regionach etnograficznych Małopolski,
 • budowanie oraz kształtowanie tożsamości regionalnej wśród lokalnych społeczności,
 • promocja dziedzictwa niematerialnego zgodnie z założeniami Konwencji UNESCO z 2003r.,
 • podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu Małopolski w oparciu o zasoby dziedzictwa regionalnego.

Realizacja projektu wynika z dogłębnej znajomości obszaru kultury tradycyjnej w Małopolsce, systematycznej i stałej współpracy specjalistów, instytucji ze środowiskami kultury regionu. Duża znajomość lokalnego środowiska, zjawisk, muzyków, twórców, zespołów ludowych oraz innych form, w jakich ogniskuje się ruch społeczny i kulturowy leżała u podstaw założeń projektu.

Zakładanym efektem projektu jest zachowanie i kultywowanie lokalnych tradycji muzycznych, dbałość o popularyzację najstarszego ludowego repertuaru muzycznego, doskonalenie nabytych we wstępnym etapie kształcenia umiejętności gry i kompetencji niezbędnych do muzykowania na tradycyjnych ludowych instrumentach co w następstwie przyczyni się do powstawania nowych oraz zasilania funkcjonujących już dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych kapel ludowych. Ponadto dotychczasowe funkcjonowanie warsztatów dowodzi, że taka działalność sprzyja rozwojowi kompetencji i talentów oraz wzmacnia poczucie regionalnej tożsamości, a także przyczynia się do integracji społecznej oraz przeciwdziała wykluczeniu i rozwarstwieniu społecznemu.

Udział w Warsztatach Muzykowania Ludowego daje uczestnikom możliwość uzyskania umiejętności gry na tradycyjnych instrumentach, dzięki czemu mają okazję zapoznania się z dziedzictwem niematerialnym swojego regionu – w szczególności tradycjami muzycznymi. Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnik będzie mógł grać w kapeli regionalnej (już istniejącej, a w przyszłości być może stworzyć swoją), a dzięki zdobyciu wiedzy z zakresu tradycyjnego repertuaru muzycznego czynnie kultywować lokalne tradycje, w przyszłości zostać mistrzem i przekazywać swoje umiejętności kolejnym muzykantom. Ponadto efektem projektu jest ocalenie od zapomnienia elementów dziedzictwa niematerialnego w postaci zanikającego stylu muzykowania oraz tradycyjnego repertuaru czy instrumentarium.

Dofinansowanie