Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

ANTROPOLOGIA SENSORYCZNA. ZMYSŁY JAKO PRZEDMIOT BADAŃ I NARZĘDZIE BADAWCZE

Konferencja

21 - 24 września 2023

Nowy Sącz

Bilety: 200 zł, 250 zł
Dodatkowe informacje:
Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszenia referatu na adres krakow@ptl.info.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2023 roku.
Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Antropologia sensoryczna. Zmysły jako przedmiot badań i narzędzie badawcze", która odbędzie się w dniach 21-24 września 2023 roku w ramach XCVIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Nowym Sączu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia br.
Konferencję organizują Polskie Towarzystwo Ludoznawcze - Zarząd Główny oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Krakowie we współpracy z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ i Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. 

Konferencja towarzyszy 125. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Krakowie oraz 30. rocznicy powstania Stowarzyszenia Miłośników Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego i Artystycznego LUD-Art przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie.
Jako próbę dookreślenia tematyki konferencji i możliwych obszarów refleksji proponujemy kilka wiodących zagadnień podejmowanych w ramach antropologii sensorycznej.

Antropologia zmysłów i wielozmysłowości antropologia
 • dźwięków/słuchania/słyszenia/audialna itp.
 • antropologia wizualna/wizualności
 • antropologia smaku antropologia dotyku/taktylna/cielesna/ciała itp.
 • antropologia węchu/powonienia/zapachów itp.
 • „szósty zmysł” antropologia zmysłów poza zmysłami

Uzmysłowiona antropologia, czyli sensoryczne sposoby analizowania i przedstawiania badań
 • nie-reprezentacyjne teorie przedstawiania
 • krytyka tekstocentryczności i logocentryczności w antropologii
 • zmysłowa etnografia
 • antropologia multimedialna
 • film etnograficzny
 • antropologia zmysłów — między sztuką a nauką sensoryczne eksperymenty
 • badanie zmysłów a cyfrowe narzędzia badawcze i nowe media

Zmysły w muzeum — zmysłowe muzealnictwo
 • polityka kolekcjonowania dokumentów sensorycznych
 • reprezentacja zmysłów i zmysłowości
 • rola zmysłów w tworzeniu narracji muzealnych
 • zmysłowość muzeum i obiektu muzealnego

Badanie zmysłów i zmysłowości, czyli uzmysłowione metody badań etnograficznych
 • spacery sensoryczne
 • field recording
 • mapowanie
 • metody kolekcjonowania i archiwizowania dokumentów sensorycznych

Powyższa lista nie jest kompletna i zamknięta. Zapraszamy do antropologicznych improwizacji i wariacji w zakresie tematu konferencji, poszerzania zaproponowanych zagadnień, dzielenia się zmysłowymi etnograficznymi doświadczeniami, a także wynikami badań nad kulturowymi światami zmysłów i zmysłowości.

Harmonogram

 • do 30.04.2023 - przesyłanie formularzy zgłoszenia referatu na adres: krakow@ptl.info.pl
 • do 26.05.2023 - ocena zgłoszeń przez Radę Naukową konferencji, przesłanie informacji o przyjęciu bądź odrzuceniu nadesłanych propozycji referatów
 • do 31.05.2023 - ogłoszenie ramowego programu konferencji
 • do 15.07.2023 - przesyłanie formularzy zgłoszenia uczestnictwa w konferencji lub Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTL na adres: ptl@ptl.info.pl
 • do 30.07.2023 - wnoszenie opłaty organizacyjnej

Nadesłane propozycje referatów będą oceniane przez Radę Naukową konferencji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania wyboru referatów, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji.

Przesłanie zgłoszenie referatu lub uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konferencji lub Walnego Zgromadzenia Delegatów PTL.

Podczas konferencji przewidziane są posiedzenia Sekcji PTL, które będą miały charakter paneli związanych z tematem konferencji lub zebrań sprawozdawczych. O programie posiedzeń sekcji decyzje podejmuje zarząd danej sekcji.

Opłata organizacyjna

Opłata organizacyjna wynosi 250,00 zł.
Ulgowa opłata organizacyjna wynosi 200,00 zł (dotyczy członków i członkiń PTL).

Opłata organizacyjna pokrywa koszty przerw kawowych, materiałów konferencyjnych i innych kosztów organizacyjnych.
Więcej informacji na stronie: ptl.info.pl

Kalendarium wydarzeń

Folklor Festiwal Koncert Warsztat

30. Święto Dzieci Gór

23 - 29 lipca 2023

Nowy Sącz, Małopolska