Karpackie Osobliwości 2023/2024

Projekt Karpackie Osobliwości cieszy się dużym powodzeniem i popularnością jego efektów wśród szerokiego grona odbiorców, dlatego też Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu przystąpiło do kontynuacji działań w tym zakresie.
Wznowienie spotkań dokumentacyjnych na terenie Małopolski w roku 2023 umożliwiło dalsze uzupełnianie cyfrowej biblioteki tak, by była ona jak najpełniejszym, wiernym i rzetelnym odzwierciedleniem różnorodności i bogactwa kulturowego regionu. Aby cyfrowe zasoby bogactwa niematerialnego dziedzictwa były pełne i reprezentatywne, należy je uzupełnić również o zapis tradycyjnego śpiewu ludowego.

Zrealizowane rejestracje pojawiają się na kanale etnoZAGRODA na platformie YouTube oraz na stronie prowadzonej przez MCK SOKÓŁ: etnozagroda.pl. Portal ten jest obecnie jedyną tego typu i wiodącą w regionie, w Polsce i poza granicami internetową bazą wiedzy na temat kultury ludowej południa Polski. Biblioteka cyfrowa KARPACKICH OSOBLIWOŚCI to fenomenalny zbiór niezwykle wzbogacający treści portalu etnoZAGRODA. Współistnienie w jednym miejscu opracowań popularnonaukowych dotyczących poszczególnych dziedzin niematerialnej kultury ludowej oraz audiowizualnych dokumentacji żywego jeszcze dziedzictwa w terenie staje się unikalną biblioteką cyfrową tradycyjnej kultury Karpat.

Na obecnym etapie realizacji projektu objęto dokumentacją zjawiska kultury niematerialnej następnych regionów etnograficznych. 

Zarejestrowano tradycje taneczne m.in. Lachów Szczyrzyckich i Pogórzan. W nagraniach wzięły udział zespoły regionalne takie jak: ŚWARNI ŁOJCE z Sadku-Kostrzy, SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca, KOWALNIA ze Stróż.

Tradycje muzyczne grup etnograficznych, m.in. Krakowiaków Wschodnich czy Łemków, zarejestrowane zostały przy udziale muzyk (kapel), których repertuar odwołuje się do najbardziej archaicznych melodii regionu, przy jednoczesnym uwzględnieniu właściwego dla miejsca charakteru muzykowania oraz właściwego instrumentarium.

Śpiew ludowy a cappella rejestrowany będzie jeszcze w tym roku w regionach, w których jego tradycje są żywo kontynuowane. Rejestracja śpiewu ludowego w wykonaniu lokalnych grup śpiewaczych obejmie regiony Lachów Sądeckich i Górali Podhalańskich.

Słowo mówione, miejscowa gwara utrwalona została w regionie Lachów Limanowskich, a w najbliższym czasie dokonana zostanie rejestracja również w regionie Górali Kliszczackich.

Zachęcamy do śledzenia tego projektu!

DOFINANSOWANIE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Nazwa funduszu: Fundusz Promocji Kultury
Nazwa programu: Kultura ludowa i tradycyjna
Nazwa zadania: KARPACKIE OSOBLIWOŚCI - cykl spotkań dokumentacyjnych
Wartość dofinansowania: 110 000 zł, całkowita wartość zadania: 150 000 zł

KARPACKIE OSOBLIWOŚCI - cykl spotkań dokumentacyjnych to projekt w ramach którego realizowane są rejestracje dokumentalne przekazywanych z pokolenia na pokolenie tradycji muzycznych, językowych, tanecznych, wyobrażeń o świecie, umiejętności rzemieślniczych i artystycznych,  wiedzy o faktach, miejscach i ludziach. Celem jest udokumentowanie i udostępnienie poprzez narzędzia on-line audiowizualną rejestrację żywego jeszcze i różnorodnego dziedzictwa tradycyjnej kultury Małopolski.