EGZAMINY IV EDYCJI STUDIUM

Egzaminy dyplomowe z udziałem 26 słuchaczy studium dla kapelmistrzów odbyły się w terminach:
  • 31 stycznia 2016 – egzamin z musztry paradnej w sali gimnastycznej w Czchowie.
  • 1 i 2 lutego 2016 – egzamin ustny oraz egzamin z dyrygowania – w sali prób Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Egzamin dyplomowy składał się z:
  • Egzaminu teoretycznego: egzamin ustny (wiadomości o muzyce, kulturze i pracy instruktora)
  • Egzaminu praktycznego:
    • Praca pisemna – instrumentacja utworu na orkiestrę dętą.
    • Prezentacja: próba i dyrygowanie orkiestrą dętą opracowanych utworów (Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej w Nowym Sączu),
    • Wykonanie: musztra, szyki paradne, ceremoniał oficjalny z orkiestrą dętą (orkiestra dęta złożona z słuchaczy Kursu)

SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ:

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej:
płk Franciszek Suwała – muzyk, wykładowca Studium – dyrygowanie, podstawy instrumentacji

Członkowie Komisji Egzaminacyjnej:
dr Waldemar Groń – muzyk, wykładowca Studium – dyrygowanie, podstawy instrumentacji,
Ewa Bagnicka-Leśniak - muzyk, wykładowca Studium – historia muzyki i instrumentoznawstwo,
ppłk dr hab. Stanisław Strączek – muzyk, wykładowca Studium – metodyka pracy z orkiestrą, dyrygowanie,
kpt. Stefan Żuk – muzyk, wykładowca Studium – musztra paradna orkiestr dętych i dyrygowanie buławą,

Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej:
Stanisław Migacz – muzyk – kierownik Studium