O Studium

(…)Organizowane przez WOK w Nowym Sączu Studium Folklorystyczne uznać należy za przedsięwzięcie niezwykle ambitne i cenne. Organizatorzy podjęli się uruchomienia Studium w pełni oryginalnego na poziomie szkolnictwa wyższego w miejscu oddalonym od środków dysponujących kadrą specjalistyczną.

Jednocześnie świadomi wciąż żywych we własnym regionie, niepowtarzalnych wartości folklorystycznych, pragną nadać im należyte znaczenie społeczne. Wszystko to nakazuje ocenić ogólne założenia Studium z prawdziwym szacunkiem i szczerym uznaniem!(…)
Jacek Olędzki

(…)Powołanie jedynego w kraju specjalistycznego Studium kształcącego kadrę dla ruchu folklorystycznego jest zjawiskiem bez precedensu. Było to przedsięwzięcie ważne i odpowiedzialne, nie oparte na żadnych dotychczasowych wzorcach i doświadczeniach. (…) O  wysokiej randze Studium świadczyć może fakt, że wykładowcami jego byli wybitni naukowcy z Polskiej Akademii Nauk oraz wyższych uczelni Warszawy, Krakowa, Poznania. Zaangażowanie tych ludzi możliwe było dzięki wspaniałej atmosferze stworzonej przez dyr. Malczaka, człowieka o  wyjątkowej kulturze osobistej. Członkowie Komisji wyrażają opinię, że Nowosądeckie Studium Folklorystyczne może być wzorcem dla kraju. Poziom prac dyplomowych jest imponujące, w wielu przypadkach na wyższym poziomie niż parce magisterskie studentów Wydziałów Etnografii na Uniwersytetach. Wiele z nich kwalifikuje się do publikacji. Wykształcona została duża grupa instruktorów – specjalistów, których zdobyta wiedza zaowocuje zapewne w bezpośredniej pracy z zespołami folklorystycznymi.(…)


Roman Reinfuss

Kraków, 3 maja 1988 r. – Pismo do Pana Antoniego Raczki, Wojewody Nowosądeckiego
(materiał archiwalny)