Mistrzowski Kurs Instruktorski

Folklor
Cykl edukacyjny dla instruktorów zespołów folklorystycznych realizowany w różnych regionach Małopolski.
Jest to kompleksowa i specjalistyczna oferta edukacyjna ukierunkowana na zdobywanie, doskonalenie i pomnażanie praktycznych kompetencji niezbędnych do pracy instruktora zespołu folklorystycznego.

W ramach cyklu zapraszać będziemy na spotkania z kulturą różnych regionów Małopolski, w wielu jej odsłonach i przy udziale mistrzów oraz specjalistów różnych dziedzin kultury ludowej.

MISTRZOWSKI KURS INSTRUKTORSKI ukierunkowany będzie tematycznie na wybrane regiony etnograficzne. Jego program stawia przede wszystkim na formy warsztatowe, ale  zawierać będzie również niezbędną dawkę wiedzy teoretycznej w postaci wykładów oraz wyjazdy studyjne w teren.

Program zakłada ugruntowanie przez uczestników wiedzy o kulturze danego regionu, doskonalenie warsztatu tanecznego, nabywanie oraz utrwalanie umiejętności z zakresu metodyki tańca ludowego, doskonalenie warsztatu wokalnego, zdobywanie teoretycznej wiedzy dotyczącej prawideł rządzących prezentacją obyczaju i zwyczaju na scenie wraz z praktycznym warsztatem reżyserii widowisk.

Ciągła dbałość o rozwój osobisty kadry instruktorskiej, doskonalenie warsztatu, poszerzanie horyzontów wiedzy oraz twórczy rozwój to nieprzerwana misja Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ. Pragniemy bowiem służyć pomocą ludziom, dzięki którym tradycje regionów etnograficznych Małopolski trwają, a ruch folklorystyczny poszerza się i profesjonalizuje.

3. MISTRZOWSKI KURS INSTRUKTORSKI

Trzecia edycja kursu – spotkanie z regionem Lachów Limanowskich i Szczyrzyckich rusza w początkiem marca, a nabór trwa do 3 marca 2024 r.
Podczas trzech weekendowych zjazdów, zrealizowany zostanie program oferujący praktyczne warsztaty tańca, ćwiczenia z zakresu emisji głosu, nabycie wiadomości z zakresu folkloru dziecięcego, reżyserii widowisk folklorystycznych na scenie,  etnografii regionu, gwary oraz analizę problemów wykonawczych repertuaru słowno-muzycznego regionu – w sumie 56 godzin zajęć.

WARUNKI PRZYJĘCIA

O przyjęcie na Kurs mogą ubiegać się osoby dorosłe, które spełniają następujące warunki:
  1. posiadają predyspozycje do pracy instruktora, animatora kultury,
  2. opanowały podstawowe, praktyczne umiejętności wykonawcze w zakresie tańców,
  3. posiadają co najmniej dwuletnią praktykę w zespole regionalnym/grupie regionalnej jako tancerka/tancerz (co należy udokumentować w formie oświadczenia podpisanego przez kierownika zespołu/grupy i przesłać jako załącznik w formie skanu/zdjęcia z formularzem rejestracji - nie dotyczy aktywnych instruktorów zespołu).

MIEJSCE SPOTKAŃ

Zajęcia odbywać się będą w budynku Limanowskiego Domu Kultury w Limanowej.
Dokładny harmonogram zajęć zostanie przesłany każdemu uczestnikowi e-mailem wraz z informacją o przyjęciu na Kurs.

UKOŃCZENIE KURSU

  • CERTYFIKAT MISTRZOWSKIEGO KURSU INSTRUKTORSKIEGO w formie dyplomu
    Warunkiem uzyskania CERTYFIKATU potwierdzającego zaliczenie kursu (wydanego przez Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ) jest zaprezentowanie nabytych umiejętności tanecznych, uzyskanie pozytywnej opinii komisji powołanej przez Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ oraz wysoka frekwencja na zajęciach.
  • zaświadczenie o uczestnictwie w Kursie
    Warunkiem uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w Mistrzowskim Kursie Instruktorskim jest odpowiednia frekwencja na zajęciach – min. 70% obecności.

Najbliższe wydarzenia z tego cyklu

Folklor Warsztat

3. Mistrzowski Kurs Instruktorski | inauguracja

8 marca 2024, godz. 16:00

Limanowski Dom Kultury