V Studium Folklorystyczne

Folklor
STUDIUM FOLKLORYSTYCZNE to efekt prawie czterdziestoletnich doświadczeń Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu w kształceniu instruktorów zespołów folklorystycznych i kontynuacja czterech poprzednich edycji kursów kwalifikacyjnych realizowanych w latach 1985 – 1988 i 1989 – 1992, 2011 – 2013, 2014 – 2016, które łącznie ukończyły 133 osoby.
Realizując potrzeby bardzo dynamicznie rozwijającego się ruchu folklorystycznego, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu proponuje autorski program STUDIUM zawierający przedmioty specjalistyczne, pozwalający zdobyć kompetencje niezbędne dla poprawnej merytorycznie pracy instruktora zespołu folklorystycznego, jak również przedmioty kształcenia ogólnego. Opracowanie programu przez MCK SOKÓŁ poprzedzone zostało konsultacjami z ekspertami i znawcami przedmiotu oraz wykładowcami poprzednich jego edycji. Kładzie on nacisk przede wszystkim na kształcenie w zakresie tańca ludowego, zakładając jednocześnie zdobycie przez uczestników solidnej wiedzy z zakresu m.in. etnografii, folkloru muzycznego oraz szeroko pojętej kultury ludowej. Niezwykle ważnym elementem w programie STUDIUM są zajęcia praktyczne z zakresu techniki tanecznej, podstaw choreografii, podstaw reżyserii. Taniec każdej grupy etnograficznej będzie omawiany oddzielnie, dzięki czemu uczestnicy będą mieli szanse na zaznajomienie się ze specyfiką oraz charakterem stylu tanecznego poszczególnych grup etnograficznych. Program zakłada też praktykę w terenie podczas obozów naukowo – badawczych, umożliwiającą zdobycie wiedzy, umiejętności i technicznego przygotowania do prowadzenia własnych badań nad kulturą ludową, prowadzenia obserwacji, dostrzegania przemian. Specyfiką STUDIUM FOLKLORYSTYCZNEGO będzie łączenie wiedzy teoretycznej z praktycznym odniesieniem się do żywej jeszcze kultury w terenie. Takie holistyczne podejście do zagadnień związanych z pracą instruktora da solidne podstawy do późniejszej pracy, umożliwi dostrzeganie kulturowego podłoża regionu oraz pozwoli na właściwą pod względem merytorycznym i artystycznym pracę z zespołami.

CELE STUDIUM:
  • Uzyskanie przez absolwentów kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia zespołów folklorystycznych.
  • Przyswojenie podstawowych wiadomości z psychologii, pedagogiki, niezbędnych w działalności wychowawczej i pracy instruktorsko-metodycznej w zespołach folklorystycznych.
  • Zdobycie teoretycznej wiedzy z zakresu etnografii, folkloru muzycznego, szeroko pojętej kultury ludowej i czynników nań wpływających.
  • Opanowanie umiejętności z zakresu techniki tanecznej i podstaw choreografii oraz zaznajomienie się ze specyfiką i charakterem tańców poszczególnych grup etnograficznych.
  • Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiającej w późniejszej pracy instruktorskiej właściwe przenoszenie autentycznego folkloru  na scenę.
  • Kształcenie postawy zaangażowanego popularyzatora folkloru, organizatora działalności kulturalno-wychowawczej w środowisku lokalnym (animatora kultury).
  • Uwrażliwienie na piękno kultury ludowej, bogactwo folkloru poszczególnych regionów, uczenie szacunku do tradycji ludowej oraz kształtowanie postawy osoby odpowiedzialnej za właściwy przekaz tych wartości.
  • Ukierunkowanie działania uczestników studium na poszukiwanie i dokumentowanie folkloru oraz upowszechnianie wartości kultury ludowej na scenie.
  • Rozwijanie twórczego myślenia w zakresie stylu i sposobów własnej pracy.
  • Przygotowanie do systematycznego samokształcenia i stałego doskonalenia własnego warsztatu pracy.

Ponadto program STUDIUM zakłada taki system kształcenia, który pozwoli na eliminację często spotykanych błędów tj. bezkrytycznego powielania programów innych zespołów wynikających z nieznajomości regionu. Pozwoli także na prawidłowe organizowanie i prowadzenie różnych wiekowo zespołów regionalnych – od stwarzania możliwości istnienia małym grupom autentycznym zachowującym czystość w gwarze, śpiewie, tańcu i muzyce, po organizowanie i prowadzenie większych zespołów regionalnych.