Mistrzowski Kurs Instruktorski

Folklor
Cykl edukacyjny dla instruktorów zespołów folklorystycznych realizowany w różnych regionach Małopolski.
Jest to kompleksowa i specjalistyczna oferta edukacyjna ukierunkowana na zdobywanie, doskonalenie i pomnażanie praktycznych kompetencji niezbędnych do pracy instruktora zespołu folklorystycznego.

W ramach cyklu zapraszać będziemy na spotkania z kulturą różnych regionów Małopolski, w wielu jej odsłonach i przy udziale mistrzów oraz specjalistów różnych dziedzin kultury ludowej.

MISTRZOWSKI KURS INSTRUKTORSKI ukierunkowany będzie tematycznie na wybrane regiony etnograficzne. Jego program stawia przede wszystkim na formy warsztatowe, ale  zawierać będzie również niezbędną dawkę wiedzy teoretycznej w postaci wykładów oraz wyjazdy studyjne w teren.

Program zakłada ugruntowanie przez uczestników wiedzy o kulturze danego regionu, doskonalenie warsztatu tanecznego, nabywanie oraz utrwalanie umiejętności z zakresu metodyki tańca ludowego, doskonalenie warsztatu wokalnego, zdobywanie teoretycznej wiedzy dotyczącej prawideł rządzących prezentacją obyczaju i zwyczaju na scenie wraz z praktycznym warsztatem reżyserii widowisk.

Ciągła dbałość o rozwój osobisty kadry instruktorskiej, doskonalenie warsztatu, poszerzanie horyzontów wiedzy oraz twórczy rozwój to nieprzerwana misja Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ. Pragniemy bowiem służyć pomocą ludziom, dzięki którym tradycje regionów etnograficznych Małopolski trwają, a ruch folklorystyczny poszerza się i profesjonalizuje.