Statut

Statut Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 97/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku.
Załącznik do uchwały 1334/09
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 24 listopada 2009 r.
ze zmianami wprowadzonymi UCHWAŁĄ Nr 97/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 29 stycznia 2013 roku

 
STATUT
Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, zwane dalej Centrum, działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późniejszymi zmianami (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2
 1. Centrum jest samorządową instytucją kultury wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, której organizatorem jest Województwo Małopolskie.
 2. Siedzibą Centrum jest Nowy Sącz, a obszarem jego działalności Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Małopolskiego.
 3. Centrum używa pieczęci podłużnej zawierającej jego nazwę w pełnym brzmieniu.
 4. Centrum może używać – do dokumentów o szczególnym znaczeniu – pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła Małopolski pośrodku oraz pełną nazwą na obwodzie koła.
 5. Centrum posługuje się również nazwą skróconą w brzmieniu MCK SOKÓŁ.
 
Rozdział II
Podstawy programowe

§ 3
Programem Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu jest:
 1. Ochrona wielokulturowego dziedzictwa Małopolski i Karpat, jego kultywowanie, pomnażanie, promocja wewnętrzna i zewnętrzna, tak, aby dziedzictwo mogło stanowić „markę” regionu w Europie.
 2. Tworzenie warunków do poznawania, kształtowania i odkrywania przez mieszkańców Małopolski własnej tożsamości.
 3. Wyszukiwanie i promowanie takich walorów regionu, których wykorzystanie może stać się elementem stymulującym rozwój regionu oraz szansą na poprawę warunków życia mieszkańców Małopolski.
 4. Kształtowanie kompetencji kulturowej (edukacja przez kulturę i dla kultury).
 5. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
 6. Upowszechnianie sztuki profesjonalnej.
 7. Wychowanie i edukacja aktywnego odbiorcy sztuki współczesnej poprzez prezentację i propagowanie współczesnej twórczości plastycznej, fotograficznej oraz inne działania wizualne i multimedialne.
 
§ 4
Wypełniając program, Centrum inicjuje i realizuje współpracę międzynarodową ze szczególnym uwzględnieniem regionów i państw obszaru kulturowego Karpat oraz regionów partnerskich Małopolski.

Rozdział III
Zakres działalności

§ 5
Centrum realizuje cele statutowe poprzez:
 1. Ochronę, upowszechnianie i promocję dziedzictwa kulturowego Małopolski.
 2. Dokumentowanie i opracowywanie dziedzictwa kulturowego regionu, archiwizację i digitalizację zbiorów.
 3. Diagnozowanie i analizę istniejących zjawisk kulturowych i potrzeb kulturalnych mieszkańców regionu.
 4. Tworzenie programów w zakresie edukacji regionalnej, nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury oraz animowanie kultury lokalnej.
 5. Tworzenie programów w zakresie edukacji kulturowej dzieci i młodzieży, obejmujących wszystkie dziedziny sztuki.
 6. Tworzenie projektów promujących regionalne dziedzictwo i oryginalne zjawiska kulturowe.
 7. Tworzenie systemu edukacji kadr dla kultury.
 8. Opracowywanie i realizowanie projektów dotyczących promocji kultury Małopolski oraz wspólnych inicjatyw z innymi regionami w kraju i poza jego granicami.
 9. Inspirowanie powstawania lokalnych przemysłów kultury czasu wolnego i nowych produktów turystycznych, w szczególności turystyki kulturowej, w oparciu o historyczne i współczesne walory kulturowe regionu pozostające w ścisłym związku z jego geograficzną i przyrodniczą specyfiką.
 10. Animowanie amatorskiego ruchu artystycznego (stymulowanie rozwoju istniejących oraz pomoc w tworzeniu nowych grup artystycznych, opieka i kontakt z twórcami indywidualnymi).
 11. Organizowanie wystaw sztuk plastycznych. Współpracę z indywidualnymi artystami plastykami oraz związkami i stowarzyszeniami twórczymi, pomoc w upowszechnianiu działalności artystycznej ich członków.
 12. Upowszechnianie sztuki profesjonalnej, głównie muzyki, teatru i sztuk wizualnych poprzez organizację festiwali, konkursów oraz cyklicznych i okolicznościowych wydarzeń artystycznych.
 
§ 6
Zakres działalności Centrum obejmuje w szczególności następujące formy:
 1. Dokumentowanie dziedzictwa kulturowego Małopolski.
 2. Udostępnianie materiałów źródłowych, przygotowywanie specjalistycznych opracowań i ich publikacja.
 3. Digitalizacja zasobów archiwalnych dotyczących zabytków nieruchomych i dziedzictwa niematerialnego województwa małopolskiego.
 4. Tworzenie narzędzi umożliwiających udostępnianie zasobów różnym grupom społecznym i osobom indywidualnym.
 5. Tworzenie projektów umożliwiających ruchowi amatorskiemu prezentację i konfrontowanie dokonań oraz umiejętności.
 6. Organizowanie konferencji oraz spotkań seminaryjno-warsztatowych.
 7. Kształcenie kadr dla kultury oraz organizowanie kursów i szkoleń.
 8. Organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, turniejów, wystaw, ekspozycji i innych form upowszechniania wszystkich dziedzin sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem folkloru i sztuki ludowej.
 9. Organizowanie i prowadzenie grup artystycznych.
 10. Prowadzenie impresariatu artystycznego.
 11. Prowadzenie galerii współczesnej twórczości plastycznej, fotograficznej oraz innych technik wizualnych.
 12. Działania marketingowo-promocyjne.
 
§ 7
Centrum, realizując działalność programową, współpracuje z państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi, a także z innymi instytucjami oraz osobami prywatnymi z kraju i z zagranicy.

§ 8
Centrum może, obok swej działalności podstawowej, prowadzić także działalność gospodarczą,
z której dochód w całości przeznaczony będzie na jego podstawową działalność statutową.

Rozdział IV
Organizacja i zarządzanie Centrum

§ 9
1. W ramach Centrum wyodrębnia się następujące oddziały:
1) Oddział Instytut EUROPA KARPAT,
2) Oddział Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ.
2. Organizację wewnętrzną Centrum, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Centrum, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Małopolskiego oraz działających w Centrum organizacji związkowych.
3. Dyrektor Centrum może wydzielić i znosić, w ramach komórek organizacyjnych wyodrębnionych w regulaminie organizacyjnym, dodatkowe komórki organizacyjne i stanowiska oraz zespoły zadaniowe do realizacji określonych zadań.

§ 10
Nadzór nad Centrum sprawuje Zarząd Województwa Małopolskiego.

§ 11
1. Centrum kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Małopolskiego
w trybie i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Centrum, reprezentuje go na zewnątrz, czuwa nad mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
3. Dyrektor kieruje Centrum przy pomocy zastępcy, którego powołuje i odwołuje dyrektor.
4. Do zakresu działania dyrektora Centrum należy w szczególności:
1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;
2) nadzór nad majątkiem Centrum;
3) reprezentowanie Centrum na zewnątrz;
4) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;
6) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę wobec zatrudnionych w Centrum pracowników, w tym powoływanie i odwoływanie zastępców dyrektora, w liczbie nie przekraczającej dwóch oraz dyrektorów oddziałów.

§ 12
Dyrektor oraz pracownicy Centrum muszą posiadać prawem przewidziane kwalifikacje do zajmowania określonych stanowisk.

§ 13
1. W Centrum może być powołana Rada Programowa jako ciało doradcze i opiniodawcze dyrektora Centrum.
2. Członków Rady powołuje i odwołuje samodzielnie dyrektor. W skład Rady powinny wchodzić przede wszystkim autorytety w dziedzinie nauki i sztuki oraz osoby zaangażowane w upowszechnianie kultury. Organizator może delegować swoich przedstawicieli do pracy w Radzie Programowej.
3. Rada działa na podstawie opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez dyrektora regulaminu.

Rozdział V
Gospodarka finansowa Centrum

§ 14
1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
3. Centrum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
4. Przychodami Centrum są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe z budżetu Organizatora, dotacje celowe z budżetu państwa i/lub jednostek samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
5. Organizator przekazuje Centrum środki finansowe w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
6. Podstawą gospodarki finansowej Centrum, jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora Centrum, z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu organizatora.
7. Centrum sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami prawa w zakresie finansów publicznych.
8. Roczne sprawozdanie finansowe Centrum zatwierdza Zarząd Województwa Małopolskiego.
 
§ 15
Do składania za Centrum oświadczeń woli, także w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych, uprawniony jest jednoosobowo dyrektor Centrum lub osoba przez niego upoważniona.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 16
Połączenia, podziału lub likwidacji Centrum może dokonać Sejmik Województwa Małopolskiego na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 17
Zmiany w statucie Centrum mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.