Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych i archiwalnych

Regulamin korzystania z nagrań audiowizualnych, fonograficznych, dokumentacji fotograficznej, materiałów etnograficznych zwanych dalej ARCHIWUM oraz zbiorów bibliotecznych, znajdujących się w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Archiwalne materiały audiowizualne, fonograficzne, dokumentacja fotograficzna, materiały etnograficzne a także zbiory biblioteczne są zasobami gromadzonymi od 30 lat przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Nowym Sączu a następnie przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
 2. Prawo do korzystania z zasobów Archiwum oraz zbiorów bibliotecznych znajdujących się w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu przysługuje każdemu zainteresowanemu.
 3. Materiały etnograficzne stanowią wywiady terenowe oraz prace absolwentów I, II i III Studium Folklorystycznego.
 4. Udostępnianie zbiorów Archiwum w siedzibie MCK SOKÓŁ jest bezpłatne.
 5. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.
 6. Prawo do kopiowania materiałów określają odrębne przepisy.
 7. Kopiowanie materiałów archiwalnych nie podlega opłacie.
§ 2
Udostępnianie materiałów archiwalnych i zbiorów bibliotecznych

 1. W trakcie korzystania z zasobów Archiwum zabronione jest ich kopiowanie na przenośne nośniki pamięci.
 2. Ze zbiorów bibliotecznych można skorzystać na miejscu lub wypożyczyć wybrane woluminy wypełniając rewers (załącznik nr 2).
 3. Z materiałów etnograficznych można korzystać wyłącznie na miejscu. Zabronione jest ich kopiowanie, fotografowanie i wypożyczanie.
 4. Korzystający z Archiwum mogą sporządzać notatki i zapisy nutowe własnoręcznie za wyjątkiem sporządzania notatek z prac dyplomowych, na które należy uzyskać pisemną zgodę ich autorów.
 5. W przypadku cytowania materiałów źródłowych pochodzących z Archiwum w opracowaniach, publikacjach naukowych, pracach dyplomowych itp. należy podać źródło pozyskanych materiałów.
 6. Dozwolone jest wykorzystywanie materiałów źródłowych (tekstów, nut itp.) wyłącznie w celach niekomercyjnych.
 7. Osoby korzystające ze zbiorów bibliotecznych oraz Archiwum zobowiązane są do poszanowania udostępnionych materiałów.
 8. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonych woluminów bibliotecznych, czytelnik zobowiązany jest do dostarczenia pozycji tego samego autora i o tym samym tytule lub innej pozycji wskazanej przez MCK SOKÓŁ. 
§ 3
Kopiowanie materiałów audiowizualnych, fonograficznych i fotograficznych

 1. Prawo do kopiowania materiałów audiowizualnych i fonograficznych oraz dokumentacji fotograficznej mają:
  • instytucje, placówki kultury będące współorganizatorami imprez i wydarzeń dokumentowanych przez MCK SOKÓŁ (dotyczy tychże imprez),
  • kierownicy, instruktorzy zespołów folklorystycznych, grup obrzędowych, muzyk, animatorzy kultury – (dotyczy wyłącznie zarejestrowanego obrazu i dźwięku tychże wykonawców),
  • indywidualni wykonawcy (soliści) – (dotyczy wyłącznie zarejestrowanego obrazu i dźwięku tychże wykonawców),
  • autorzy scenariuszy programów i widowisk zarejestrowanych przez MCK SOKÓŁ (dotyczy wyłącznie tychże autorskich programów).
 2. Kopiowanie odbywa się na nośniki dostarczone przez zainteresowanych (pendrive, CD, DVD) i jest bezpłatne.
 3. Osoby zainteresowane kopiowaniem materiałów zobowiązane są wypełnić wniosek (załącznik nr 1) na podstawie wcześniej przeprowadzonej kwerendy w siedzibie MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
 4. Osoby/instytucje, które skorzystają z kopiowania materiałów audiowizualnych, fonograficznych i fotograficznych ponoszą odpowiedzialność prawną za dalsze losy skopiowanego materiału i zobowiązane są podać źródło ich pozyskania w przypadku rozpowszechniania.
 5. Skopiowany materiał może służyć wyłącznie jako pomoc merytoryczna zespołom regionalnym, grupom obrzędowym i teatralnym.
 6. Zabronione jest rozpowszechnianie skopiowanych materiałów pochodzących z zasobów Archiwum MCK SOKÓŁ w celach komercyjnych.

do pobrania

Poniżej wniosek oraz karta biblioteczna.