Deklaracja dostępności portalu mcksokol.pl

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-08-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dostosowanie do WCAG 2.1 AA. Obecnie posiadamy stronę dostosowaną do WCAG 2.0 AA - zamierzamy zaktualizować stronę pod tym względem do września 2020 roku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Kożuch, k.kozuch@mcksokol.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48184482630. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
 • MCK SOKÓŁ znajduje się w centrum miasta, przy ul. Długosza 3, parking i wejście do budynku znajdują się od ul. Kościuszki. W przypadku braku własnego środka transportu, można w łatwy sposób dojechać komunikacją miejską (przystanki – Długosza-Planty, Konarskiego i Kościuszki).
 • Wejście do budynku – proponujemy dwa rozwiązania: pokonanie 5 schodów lub skorzystanie z podjazdu/pochylni z poręczami, prowadzącego do bocznych drzwi, przy których znajduje się dzwonek, sygnalizujący obsłudze w recepcji o potrzebie otworzenia tych drzwi i ewentualnej pomocy osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Przy wejściach znajdują się plansze dotykowe z planem przestrzennym parteru.
 • Recepcja i kasa, znajdują się na poziomie wejścia do budynku. Dysponujemy dwoma ladami/oknami obsługi o różnych wysokościach w zależności od potrzeb klienta.
 • Ponadto każda kondygnacja budynku w części usługowej (sale kinowe, sale koncertowe, konferencyjne, szkoleniowe) udostępniona jest osobom z niepełnosprawnościami poprzez wyznaczone miejsca na np. wózki inwalidzkie oraz poprzez windę osobową/ posiadającą wyjścia z dwóch stron/, w której każdy poziom zapowiadany jest przez lektora, a przyciski sterujące pracą windy posiadają wypukłą strukturę oraz zapisane są alfabetem Braille’a.
 • Toalety dla osób poruszających się na wózkach oraz słabowidzących, które użytkownik zamyka samodzielnie od wewnątrz, znajdują się na poziomie wejścia do budynku /obok kasy, recepcji/, na poziomie 1. w kawiarni Klub sztuki oraz 2. przy sali edukacyjnej.
 • W salach kinowych znajdują się miejsca przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Największa sala widowiskowa/kinowa - sala im. Lucjana Lipińskiego wyposażona jest w pętle indukcyjną.
 • Cennik kinowych biletów - zafoliowany, dostępny w kasie na życzenie klienta również zapisany alfabetem Braille’a. Dostępne są również folie powiększające, które mogą być pomocne w przypadku trudności z przeczytaniem drobniejszego druku.
 • Psy asystujące są mile widziane - zgodnie z nową ustawą o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Dysponujemy parkingiem bez barier architektonicznych z oznakowanym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W razie potrzeby skorzystania z tłumacza PJM prosimy kontakt z koordynatorem dostępności minimum 2 tygodnie przed planowanymi warsztatami.
 • Pod numerem telefonu: 18 448 26 00 dostępne jest nagranie na sekretarce telefonicznej aktualnego repertuaru kina oraz informacji o wydarzeniach artystycznych i zajęciach edukacyjnych odbywających się w MCK SOKÓŁ. Nagranie audio na płycie CD jest także dostępne w recepcji.
Koordynator dostępności
Katarzyna Kożuch
18 448 26 30, k.kozuch@mcksokol.pl

Kontakt dla osób z niepełnosprawnościami słuchu poprzez SMS - nr tel. 600 439 299