Słowem zapisane... z Herbertem

Tegoroczne warsztaty dotyczące techniki mowy i interpretacji tekstu literackiego oparte zostały na twórczości Zbigniewa Herberta.

W 20. rocznicę śmierci jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich drugiej połowy XX wieku, Sejm RP ogłaszając rok 2018 - Rokiem Zbigniewa Herberta, tak uzasadnił swoją decyzję:

W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce - kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu - kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności - samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń. Przestrzegał: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”. Wprowadził do polszczyzny wiele zdań budujących naszą wyobraźnię, z których najważniejsze brzmi: „Bądź wierny Idź”.

Zajęcia prowadziła: prof. Monika Rasiewicz - aktorka,absolwentka PWST w Krakowie i przez trzydzieści lat wykładowca tej uczelni na wydziałach Aktorskim i Reżyserii Dramatu. Obecnie kierownik Katedry Antropologii i Teorii Teatru Akademii IGNATIANUM w Krakowie. Prowadzi również zajęcia z dykcji, gry aktorskiej i reżyserii w krakowskiej Akademii Muzycznej. Współpracuje z TKT w Warszawie i od wielu lat działa jako juror i instruktor OKR. Specjalizuje się w nurcie teatru poetyckiego.

Zagadnienia warsztatowe

  1. Wybór tekstów - kryteria formalne, stylistyczne i znaczeniowe.
  2. Pomiędzy prozą a wierszem - różnice i podobieństwa w zapisie i realizacji scenicznej.
  3. Analiza formalna jako podstawa analizy znaczeniowej.
  4. Frazowanie jako podstawa interpretacji znaczenia i komunikatu ekspresywnego.
  5. Trzy obszary badawcze: epika, liryka i dramat - kompas rozumu i busola serca.
  6. Dobór ekspresywnych środków wyrazu scenicznego w oparciu o dokonaną uprzednio analizę formalno-znaczeniową: oddech, artykulacja, tempo, rytm dynamik, intonacja, iloczas.
  7. Wizerunek sceniczny recytatora.
Warsztaty odbyły się w ramach projektu MAŁOPOLSKIE ANIMACJE TEATRALNE dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury