Akademia Słowa 2018/2019

Literatura
Zapraszamy młodzież do udziału w kolejnej edycji cyklu zajęć warsztatowych z zakresu recytacji pn. AKADEMIA SŁOWA, które realizowane będą w okresie październik 2018 - marzec 2019. W sumie 6 spotkań raz w miesiącu.
Oferta skierowana jest do młodzieży szkół: ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz uczniów trzecich klas gimnazjalnych - zarówno dla początkujących, jak i tych, którzy już korzystali z tej formy kształcenia. Dla wszystkich, którym bliskie jest SŁOWO i chcą poznawać jego żywą formę. Dla osób biorących udział w konkursach recytatorskich, przeglądach teatralnych lub tych, którzy szukają recepty na autoprezentację i wystąpienia publiczne. Dla chcących ćwiczyć swój głos, ale również ciało i umysł. Dla wszystkich, którzy dbają o rozwój swoich pasji i zainteresowań.

Ta realizowana od 1992 roku prestiżowa forma szkolenia, posiada na swoim koncie nagrodę Ogólnopolskiego Konkursu Bliżej Teatru „za wybitne osiągnięcia w dziele edukacji teatralnej”. Program warsztatów przygotowany został w oparciu o kryteria oceny wystąpień scenicznych a prowadzenie poszczególnych zajęć powierzone zostało wybitnym specjalistom - aktorom, reżyserom, wykładowcom akademickim (AST, IGNATIANUM w Krakowie). Osobom, którym często przypada rola jurora konkursów recytatorskich lub przeglądów teatralnych.

Kurs obejmuje cykl 6 spotkań raz w miesiącu w godz. 10.00-14.00 (w sumie 24 godziny zegarowe) w wyposażonej w scenę, kameralnej sali im. R. Sichrawy MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu. Każde spotkanie przeprowadzone zostanie w formie ćwiczeń, służących kształceniu kultury mowy, poszukiwaniu wartościowego repertuaru, interpretacji utworów oraz umiejętnej formie ich przekazu.

Chętnych do udziału w zajęciach prosimy o dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia:
pocztą na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
faxem na nr: 18 44 82 611
e-mailem na adres: e.giza@mcksokol.pl
przynieść osobiście do MCK SOKÓŁ: pokój 227 lub 228
w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2018 r.

Liczba miejsc jest ograniczona! Uczestnictwo w AKADEMII SŁOWA zostanie potwierdzone telefonicznie lub mailowo. W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania warsztatów lub zmiany terminu naboru.
 
Wpisowe za udział w całości cyklu wynosi 90,00 zł - płatne gotówką w kasie MCK SOKÓŁ w dniu pierwszych zajęć - 11.10.2018, bądź przelewem na wskazany przez MCK SOKÓŁ rachunek bankowy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W razie rezygnacji z udziału w zajęciach MCK SOKÓŁ nie zwraca kwoty stanowiącej wpisowe.

Uczestnicy Akademii otrzymają zaświadczenie o udziale w zajęciach.