Nagrody im. Romana Reinfussa wręczone na Zamku w Dębnie

Urszula Gieroń, specjalistka od etnografii z Muzeum Okręgowego w Tarnowie, otrzymała I Nagrodę im. Romana Reinfussa. Uroczystość odbyła się na Zamku w Dębnie w poniedziałek 7 października 2019. Jej kandydaturę zgłosiło Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ.
Już po raz ósmy Zarząd Województwa Małopolskiego uhonorował miłośników, badaczy i twórców dziedzictwa kulturowego Małopolski zasłużonych dla regionu. Doroczną Nagrodę im. Romana Reinfussa laureaci odebrali z rąk Anny Pieczarki, członka Zarządu Województwa Małopolskiego, podczas uroczystej gali, którą prowadziła dyrektor Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji UMWM Monika Gubała. W imieniu MCK SOKÓŁ gratulacje laureatom złożył znany etnograf Benedykt Kafel.

O Nagrodę im. Romana Reinfussa, przyznawaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego „za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce” co roku mogą się ubiegać tradycjonaliści, etnografowie, twórcy regionalni oraz pasjonaci małych ojczyzn działający na rzecz ochrony ich najbliższego dziedzictwa.

Nagroda im. Romana Reinfussa jest przyznawana za całokształt dokonań oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:
  • ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego,
  • ochrony dóbr materialnej kultury lokalnej, w tym sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego,
  • ochrony dóbr niematerialnej kultury lokalnej, w szczególności ochrony tradycji, folkloru, technologii, historycznych i tradycyjnych nazw, gwary oraz ochrony tzw. ginących zawodów i upowszechniania wiedzy o zawodach, które już wyginęły,
  • upowszechniania wiedzy o wartości i znaczeniu dziedzictwa kulturowego lokalnego m. in. poprzez organizowanie wystaw, koncertów, festiwali, konkursów oraz innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych.
Łączna pula nagród ufundowanych z budżetu Województwa Małopolskiego wynosiła 20 000 zł. Nagroda jest przyznawana w trzech stopniach: I w wysokości 10 000 zł, II - 6 000 zł i III - 4 000 zł. Zgłoszenia do Nagrody mogą składać członkowie Kapituły oraz instytucje kultury i szkoły, uczelnie wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, organy gminy, powiatu, województwa, jednostki organizacyjne administracji publicznej. Spośród kandydatów, mogących się poszczycić najwybitniejszym dorobkiem, Kapituła na posiedzeniu 10 września 2019 r. wybrała tegorocznych laureatów, werdykt zatwierdził Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1740/19 z dnia 24 września 2019 r.

I Nagroda - URSZULA GIEROŃ, uznana etnografka, badaczka i dokumentalistka kultury ludowej Krakowiaków, autorka publikacji z dziedziny kultury ludowej, autorka i kuratorka kilkunastu wystaw, wykładowca seminariów i warsztatów, konsultantka i doradczyni amatorskiego ruchu artystycznego, animatorka kultury ludowej. Urszula Gieroń od początku pracy zawodowej związana jest z Muzeum Tarnowskim, gdzie realizuje swoje pasje związane z pracą na rzecz dokumentacji i promocji tradycyjnej kultury ludowej regionu. Jest osobą niezwykle twórczą i aktywną, inicjatorką wielu różnorodnych przedsięwzięć z zakresu muzealnictwa, zaangażowaną w liczne projekty edukacyjne i badawcze. Wniosek o przyznanie tego wyróżnienia przygotowało Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ.

II Nagroda – DR MAGDALENA KWIECIŃSKA,  absolwentka UJ, etnolog, romanistka, kuratorka wystaw muzealnych, autorka książek i artykułów naukowych oraz popularno-naukowych, a także filmów etnograficznych i działań edukacyjnych, organizatorka konferencji naukowych. W latach 2011-2017, jako pracownik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, wyspecjalizowała się  w zagadnieniach związanych z dziedzictwem miasta. Przede wszystkim zajmowała się merytorycznym i  organizacyjnym przygotowaniem tak ważnych dla krakowskiej tradycji wydarzeń jak pochód Lajkonika i konkursy szopek krakowskich, wraz z przygotowaniem wystaw pokonkursowych. Jako uznanej specjalistce od tradycji szopek krakowskich oraz zagadnień niematerialnego dziedzictwa kulturowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaproponowało właśnie dr. Magdalenie Kwiecińskiej opracowanie wniosku do UNESCO o wpis tradycji krakowskiego szopkarstwa na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości, zakończone spektakularnym sukcesem. W listopadzie 2018r. w siedzibie UNESCO, na spotkaniu z członkami Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego referowała fenomen kulturowy jakim jest krakowskie szopkarstwo. W wyniku tych działań, na posiedzeniu UNESCO 26 listopada 2018r., podjęto decyzję o wpisaniu tradycji krakowskiego szopkarstwa na „Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości” UNESCO. Powyższy wpis jest pierwszym polskim wpisem na tę listę, w czym ogromna zasługa dr. Magdaleny Kwiecińskiej, która bardzo zaangażowała się w opracowanie poprawnego formalnie i na odpowiednim poziomie merytorycznym wniosku do UNESCO.

III Nagroda – WANDA ŁOMNICKA–DULAK, regionalistka, poetka, animatorka kultury, prawdziwa ambasadorka folkloru i kultury górali nadpopradzkich. W latach 1991-2011 członkini zespołu redakcyjnego miesięcznika Znad Popradu, ponadto autorka cyklicznych felietonów gwarowych Babskie godanie. Od 1988 roku należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w dziedzinie poezja, pisarstwo ludowe, od 1994 do Związku Literatów Polskich, od 1997 do Klubu Literackiego, później grupy Sądecczyzna. Od 31 lat jest członkiem Zespołu Regionalnego Dolina Popradu w Piwnicznej, który jej wiersze gwarowe wykorzystuje
w programie. Występuje też w żeńskiej grupie śpiewaczej działającej przy zespole i zdobywała z nią czołowe nagrody na konkursach i festiwalach. Jest nie tylko wykonawczynią pieśni, ale poszukuje też starych ballad, pieśni i pastorałek wzbogacając repertuar zespołu. Na podstawie dawnych przekazów pisze opowiadania i gadki. Od 33 lat pisze scenariusze do obrazków obyczajowych.

Wyróżnienie - STANISŁAW SZCZEPAN CICHOŃ, miłośnik i propagator regionalnego dziedzictwa Ziemi Myślenickiej w zakresie małej architektury sakralnej, inicjator kompleksowego programu odnowy zabytkowych kapliczek w powiecie myślenickim oraz sąsiednich miejscowościach, niestrudzony propagator i inicjator utworzenia szlaku turystyczno–kapliczkowego, aktywny działacz na rzecz odnowy
i zachowania zabytkowych kapliczek w regionie.

Wyróżnienie - STANISŁAWA GÓRKIEWICZ, propagatorka kultury podhalańskiej, jedna z najwybitniejszych polskich instrumentalistek ludowych, która od przeszło 40 lat aktywnie uczestniczy w działalności kulturalno-regionalnej, promując i upowszechniając podhalańską kulturę ludową w kraju i zagranicą. Nieocenione jest jej żywe zaangażowanie w sprawy kultury regionalnej, a zwłaszcza pielęgnowanie autentycznej muzyki Skalnego Podhala.

Źródło: UMWM