Konkurs literacki Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO - edycja trzecia

„Źródło” staje się jednym z najważniejszych konkursów poetyckich w Polsce i to nie tylko z uwagi na bardzo dużą ilość zgłoszeń (blisko 300 uczestników z kraju i z zagranicy), ale i z uwagi na szeroki diapazon ważnych tematów i problemów podejmowanych przez autorów prac. Obok reminiscencji z dzieciństwa, powrotów w przeszłość, znalazły się tu wiersze wskazujące wręcz na ekologiczne uwrażliwienie na naturę, świat przyrody. A obok tego liczne zestawy dotyczące przemian społecznych czy dramatycznych relacji międzyludzkich, jak również zagrożeń związanych z cywilizacja współczesną, w której nie zawsze postęp duchowy idzie pod rękę z postępem technologicznym.
Miłość, wiara, wątpliwości egzystencjalne, degradacja pewnych tradycyjnych wartości, zachwyt jako wyraz pochwały istnienia – to tylko niektóre tematy, wątki i motywy podejmowane w liryce. Nie obyło się bez patriotycznych akcentów, nie zawsze znajdujących odpowiednią oryginalną, nowatorską formę, bo przecież w sztuce pisania nie tylko istotne jest to, „o czym” się pisze, ale przede wszystkim „jak” się pisze. Bitwa pod Grunwaldem - jeśli namalowana kiczowato - mniej będzie warta od świetnie namalowanego obrazu ze słonecznikami. Takie jest odwieczne prawo twórczości malarskiej, ale i też literackiej. 

Patos, sztuczność, operowanie frazesami czy banałami myślowymi... sentymentalizm - mogą zabić poezję, która jest najbardziej wyrafinowaną sztuką słowa. Istotna jest w niej naturalność, autentyzm, celność i szczerość wypowiedzi obok maestrii warsztatowej, wysokiej świadomości formy. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych (także do druku w antologii pokonkursowej) wierszy znaleźliśmy wiele pięknych, wartościowych artystycznie wypowiedzi, wskazujących na to, że pomimo utyskiwań krytyków - poezja ma się w Polsce, w tym także w Małopolsce – całkiem nieźle.

Józef Baran, przewodniczący Jury o konkursie

Skład jury konkursowego:
  • Józef Baran - poeta, prozaik, autor ponad 30 książek, juror wielu konkursów poetyckich (przewodniczący Jury),
  • prof. ndzw. UP dr hab. Marek Karwala - literaturoznawca, badacz poezji polskiej XX wieku, krytyk sztuki i publicysta,
  • Beata Paluch - aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji,
  • Adam Ziemianin – poeta, dziennikarz, twórca inspirujący wykonawców poezji śpiewanej
Warunki uczestnictwa:
Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy.

Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei Konkursu. Mile widziane są wiersze inspirowane nazwą Konkursu Poetyckiego „Źródło” i jego mottem. Forma utworów jest dowolna.

Prawidłowo przygotowane zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
  1. Zestaw trzech do pięciu utworów poetyckich (5 zestawów);
  2. Odręcznie podpisane Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Konkursu Poetyckiego oraz zgody na wykorzystanie prac konkursowych i wizerunku (Załącznik nr 1 do Regulaminu);
  3. Podpisaną odręcznie informację o przetwarzaniu danych, zgodnie z RODO (Załącznik nr 2 do Regulaminu);
  4. Wypełniony i podpisany odręcznie formularz z danymi osobowymi (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
  5. Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych w formacie A4 opatrzonych godłem słownym (jednorazowym pseudonimem). Rękopisy nie będą brane pod uwagę.
Uczestnik Konkursu Poetyckiego zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 20 zł. Opłatę akredytacyjną należy wpłacać na rachunek Organizatora na konto i w sposób opisany w Regulaminie.  

Terminy:
Prace konkursowe powinny być przesłane do 30 czerwca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów z dopiskiem: Nagroda Poetycka „Źródło”. Prace nadesłane po ww. terminie nie wezmą udziału w Konkursie Poetyckim.

Opłatę akredytacyjną należy wpłacić do 30 czerwca 2019 r. na konto Organizatora podane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2019 r. podczas uroczystej gali.

Informacje szczegółowe dotyczące gali zamieszczone zostaną na stronie:
Organizatora: www.csm.tarnow.plwww.borzecin.pl – oficjalnym portalu internetowym Gminy Borzęcin oraz profilu społecznościowym https://www.facebook.com/borzecingok/ 

Nagrody:
Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych:
I nagroda - 3 500 zł
II nagroda - 2 500 zł
III nagroda - 1 500 zł
5 wyróżnień po 600 zł

Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski.
Dodatkowo zostanie przyznana pula 10 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Kontakt:
Informacji na temat Konkursu Poetyckiego udziela Biuro Organizacyjne: Anna Sadowska, tel. 14 633 46 11, 
e-mail: a.sadowska@csm.tarnow.pl